2018
مارس 21

جواب سوال ۱ تمرین صفحه ۱۳۹ ریاضی نهم

حجم هرمی را به دست آورید که قاعدهٔ آن مستطیلی به ابعاد 6و 5سانتی متر و ارتفاع آن 10سانتی متر باشد.

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت