2017
اکتبر 23

جواب سوال ۱ تمرین صفحه ۳ ریاضی هفتم

دو عدد طبیعی 1 پیدا کنید که حاصل ضرب آنها 24 و حاصل جمع آنها کمترین مقدار باشد. جدول را با یک نظم و ترتیب کامل کنید.

حاصل جمع دومین عدد اولین عدد
25 24 1
12 2

کوچک ترین عدد طبیعی چیست؟

کوچک ترین عدد طبیعی عدد 1 است.

حاصل ضرب آن در چه عددی 24 می شود؟

با عدد 24

حاصل جمع دومین عدد اولین عدد
25 24 1

اکنون عدد طبیعی بعدی را در نظر بگیرید و به همین ترتیب عددها را پیدا کنید.

عدد بعدی 2 می باشد . حاصل ضرب 2 با عدد 12 برابر 24 می شود.

حاصل جمع دومین عدد اولین عدد
25 24 1
14 12 2

عدد بعدی 3 می باشد . حاصل ضرب 3 با عدد 8 برابر 24 می شود.

حاصل جمع دومین عدد اولین عدد
25 24 1
14 12 2
11 8 3

آخرین عدد 4 می باشد . حاصل ضرب 4 با عدد 6 برابر 24 می شود.

حاصل جمع دومین عدد اولین عدد
25 24 1
14 12 2
11 8 3
10 6 4

همان طور که مشاهده می کنید حاصل جمع 6 و 4 برابر 10 می شود که کم ترین مقدار است.


عددهای طبیعی

عددهای … , 1,2,3 را عددهای طبیعی می نامند.

کوچکترین عدد طبیعی

کوچک ترین عدد طبیعی عدد 1 است.

بسته آموزشی ریاضی 789 شامل اسلاید ، نمونه سوال طبقه بندی شده ،ویدیوی راهنمای تدریس ، انیمیشن مرتبطب با محتوای درسی و ... سفارش بسته آموزشی ریاضی 789
کلاس آنلاین آکادمی حل تمرین کتاب ریاضی هفتم ، هشتم و نهم همراه با توضیحات کامل معلم به صورت آنلاین شرکت در کلاس آنلاین