2017
اکتبر 23

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۳ ریاضی هفتم

با انگشتان یک دست به 5 صورت می توان عدد 1 را نشان داد. به چند صورت می توان عدد 2 را نشان داد؟

ابتدا انگشتان یک دست را شماره گذاری می کنیم.

انگشت شماره یک با انگشت های شماره 2 و 3 و4 و5 جفت می شود.

تعداد حالات انگشت های جفت شده انگشت ها
4 حالت 2 و 3 و 4 و 5 انگشت 1

انگشت شماره دو با انگشت های شماره 3 و4 و5 جفت می شود.

تعداد حالات انگشت های جفت شده انگشت ها
4 حالت 2 و 3 و 4 و 5 انگشت 1
3 حالت 3 و 4 و 5 انگشت 2

دقت کنید که انگشت شماره دو قبلاً با 1 جفت شده است.

انگشت شماره سه با انگشت های شماره 4 و5 جفت می شود.

تعداد حالات انگشت های جفت شده انگشت ها
4 حالت 2 و 3 و 4 و 5 انگشت 1
3 حالت 3 و 4 و 5 انگشت 2
2 حالت 4 و 5 انگشت 3

دقت کنید که انگشت شماره سه قبلاً با 1و2 جفت شده است.

انگشت شماره چهار با انگشت شماره 5 جفت می شود.

تعداد حالات انگشت های جفت شده انگشت ها
4 حالت 2 و 3 و 4 و 5 انگشت 1
3 حالت 3 و 4 و 5 انگشت 2
2 حالت 4 و 5 انگشت 3
1 حالت 5 انگشت 4

دقت کنید که انگشت شماره چهار قبلاً با 1و2و3 جفت شده است.

انگشت شماره پنج قبلاً به همه جفت شده است..

تعداد حالات انگشت های جفت شده انگشت ها
4 حالت 2 و 3 و 4 و 5 انگشت 1
3 حالت 3 و 4 و 5 انگشت 2
2 حالت 4 و 5 انگشت 3
1 حالت 5 انگشت 4
قبلاً با همه جفت شده انگشت 5

به 10 حالت می توان عدد 2 را با انگشتان یک دست نشان داد.

راه حل میانبر :چون در اینجا ارتباط دو به دو بین هر جز داریم پس تعداد حالات برابر است با :

تعداد حالات =\frac{5 \times 4}{2}=10

بسته آموزشی ریاضی 789 شامل اسلاید ، نمونه سوال طبقه بندی شده ،ویدیوی راهنمای تدریس ، انیمیشن مرتبطب با محتوای درسی و ... سفارش بسته آموزشی ریاضی 789
کلاس آنلاین آکادمی حل تمرین کتاب ریاضی هفتم ، هشتم و نهم همراه با توضیحات کامل معلم به صورت آنلاین شرکت در کلاس آنلاین