2017
نوامبر 10

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۴۲ ریاضی نهم

در سال گذشته با تعریف چند ضلعی های محدب آشنا شدید. تعریف چندضلعی محدب:را می توان بدین صورت هم آورد « یک چندضلعی محدب است؛ اگر هر پاره خطی که دو نقطهٔ دلخواِه درون آن چندضلعی را به هم وصل می کند، به طور کامل درون آن چند ضلعی قرار بگیرد. » هر چند ضلعی که محدب نباشد، مقعر است. آیا تشخیص های سه دانش آموز در مورد محدب و مقعر بودن چندضلعی های زیر و دلایلی که ارائه کرده اند، با توجه به تعریف بالا درست است؟ پاسخ خود را توضیح دهید.

نرگس:چند ضلعی مقابل محدب نیست؛ زیرا نقاط Pو Qدرون آن قرار دارد اما پاره خطی که آنها را به هم وصل می کند، به طور کامل در آن قرار نمی گیرد.

مهدیه:چندضلعی مقابل محدب است؛ زیرا نقاط Tو Sدرون آن قرار دارد و پاره خطی که آنها را به هم وصل می کند، نیز به طور کامل در آن قرار دارد.

مریم:چندضلعی مقابل محدب است؛ زیرا نقاط Mو Nدرون آن قرار دارد و پاره خطی که آنها را به هم وصل می کند، نیز به طور کامل در آن قرار دارد.

بررسی تشخیص نرگس

این تشخیص درست است.

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
بسته آموزشی ریاضی 789 شامل اسلاید ، نمونه سوال طبقه بندی شده ،ویدیوی راهنمای تدریس ، انیمیشن مرتبطب با محتوای درسی و ... سفارش بسته آموزشی ریاضی 789
کلاس آنلاین آکادمی حل تمرین کتاب ریاضی هفتم ، هشتم و نهم همراه با توضیحات کامل معلم به صورت آنلاین شرکت در کلاس آنلاین