2018
مارس 21

جواب سوال ۳ تمرین صفحه ۱۳۴ ریاضی نهم

پیمانه ای به شکل نیمکره و به قطر دهانهٔ 24سانتی متر را از آب پر و آب آن را در لیوانی استوانه ای شکل با همان قطر خالی می کنیم؛ آب در لیوان تا چه ارتفاعی بالا می آید؟

حجم آب موجود در نیم کره را محاسبه می کنیم.

حجم نیم کره = \underbrace{[\frac{4}{3}\pi \overbrace{(12)^3}^{1728}]}_{2304 \pi}\div 2 =\boxed{1152 \pi}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت