2018
مارس 21

جواب سوال ۳ تمرین صفحه ۱۳۹ ریاضی نهم

ظرفی به شکل مخروط با شعاع دهانهٔ 4cmو به ارتفاع 12cmرا از آب پر می کنیم و در لیوانی استوانه ای شکل، که شعاع قاعدهٔ آن 6cmاست، خالی می کنیم؛ آب تا چه ارتفاعی در لیوان بالا می آید؟

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت