2017
اکتبر 23

جواب سوال ۳ تمرین صفحه ۳ ریاضی هفتم

با سه رقم 7، 2و 5تمام عدد های سه رقمی ممکن را بنویسید (در عددهای شما می تواند رقم های تکراری هم باشد) .

ابتدا یک جدول ارزش مکانی می کشیم و به ترتیب شروع به گذاشتن رقم ها می کنیم.

یکان دهگان صدگان
7 7 7

از آنجایی که می توانیم رقم های تکراری استفاده کنیم ابتدا تمام رقم ها را برابر 7 قرار دادیم.

حالا با ثابت نگه داشتن صدگان و دهگان رقم های یکان را به ترتیب تغییر می دهیم.

یکان دهگان صدگان
7 7 7
5 7 7
2 7 7

تمام رقم های ممکن برای یکان را قرار دادیم.

در این مرحله رقم های صدگان را برابر 7 و دهگان را برابر 5 قرار می دهیم و دوباره رقم های یکان را تغییر می دهیم.

یکان دهگان صدگان
7 7 7
5 7 7
2 7 7
7 5 7
5 5 7
2 5 7

در این مرحله رقم های صدگان را برابر 7 و دهگان را برابر 2 قرار می دهیم و دوباره رقم های یکان را تغییر می دهیم.

یکان دهگان صدگان
7 7 7
5 7 7
2 7 7
7 5 7
5 5 7
2 5 7
7 2 7
5 2 7
2 2 7

پس در صورتی که رقم صدگان را ثابت بگیریم 9 عدد سه رقمی می توان نوشت.

به همین ترتیب رقم های ممکن را وقتی که صدگان آن 5 و 2 باشد به دست می آوریم.

برای صدگان 5

یکان دهگان صدگان
7 7 5
5 7 5
2 7 5
7 5 5
5 5 5
2 5 5
7 2 5
5 2 5
2 2 5

برای صدگان 2

یکان دهگان صدگان
7 7 2
5 7 2
2 7 2
7 5 2
5 5 2
2 5 2
7 2 2
5 2 2
2 2 2

27 عدد سه رقمی می توان نوشت

بسته آموزشی ریاضی 789 شامل اسلاید ، نمونه سوال طبقه بندی شده ،ویدیوی راهنمای تدریس ، انیمیشن مرتبطب با محتوای درسی و ... سفارش بسته آموزشی ریاضی 789
کلاس آنلاین آکادمی حل تمرین کتاب ریاضی هفتم ، هشتم و نهم همراه با توضیحات کامل معلم به صورت آنلاین شرکت در کلاس آنلاین