2017
اکتبر 24

جواب قسمت الف سوال ۲ تمرین صفحه ۲۲ ریاضی نهم

عددهای زیر را از کوچک به بزرگ مرتب کنید:

\frac{7}{8},- \frac{2}{3},\frac{3}{4},2,-3 \frac{5}{6}

کوچک ترین و بزرگ ترین عدد را مشخص می کنیم.

با توجه به کسرها متوجه می شویم.که کسر -3 \frac{5}{6}از همه کوچک تر است چون دارای 3 واحد کامل منفی است.
و عدد 2از همه بزرگتر است . به دلیل که دو واحد کامل مثبت است.

-3 \frac{5}{6}\lt \mathellipsis \lt 2

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت