2017
اکتبر 23

جواب قسمت الف سوال ۲ تمرین صفحه ۵ ریاضی نهم

جاهای خالی را طوری کامل کنید تا عبارت حاصل، درست باشد.

عبارت ((5 عدد طبیعی که بین 1 و 20 قرار داشته باشد)) ، یک مجموعه را مشخص ________

با توجه به خاصیت مشخص بودن اجزای مجموعه جای خالی را کامل می کنیم.

:از آنجایی که اعضای مجموعه می تواند متفاوت باشد پس
جای خالی {\color{crimson}{\downarrow}}
نمی کند


معرفی مجموعه

برای بیان و نمایش دسته ای از اشیای مشخص(عضویت این اشیا در مجموعه کاملاً معین باشد) و متمایز(غیرتکراری) استفاده می کنیم.

بسته آموزشی ریاضی 789 شامل اسلاید ، نمونه سوال طبقه بندی شده ،ویدیوی راهنمای تدریس ، انیمیشن مرتبطب با محتوای درسی و ... سفارش بسته آموزشی ریاضی 789
کلاس آنلاین آکادمی حل تمرین کتاب ریاضی هفتم ، هشتم و نهم همراه با توضیحات کامل معلم به صورت آنلاین شرکت در کلاس آنلاین