2018
مارس 21

جواب قسمت ب سوال ۱ تمرین صفحه ۱۴۳ ریاضی نهم

حجم و سطح کل شکل های زیر را پیدا و باهم مقایسه کنید.

در هر مورد، نسبت حجم به سطح (\frac{V}{S})را به دست آورید. در کدام شکل این نسبت بزرگ تر است؟

کره به شعاع a

حجم و مساحت کل شکل را حساب می کنیم.

V=\boxed{\frac{3}{4}\pi a^3}

S= \boxed{4 \pi a^2}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت