2017
اکتبر 23

جواب قسمت ب سوال ۱ تمرین صفحه ۵ ریاضی نهم

متناظر با هر عبارت، یک مجموعه و متناظر با هر مجموعه، یک عبارت بنویسید و تعداد عضوهای هر مجموعه را تعیین کنید:

C=\{10\}

عبارت متناظر را می نویسیم.

مجموعه اعداد طبیعی بین 9 و 11
این مجموعه دارای 1 عضو است.


مجموعه اعداد طبیعی

\Bbb{N}=\{1,2,3,4,\mathellipsis \}

بسته آموزشی ریاضی 789 شامل اسلاید ، نمونه سوال طبقه بندی شده ،ویدیوی راهنمای تدریس ، انیمیشن مرتبطب با محتوای درسی و ... سفارش بسته آموزشی ریاضی 789
کلاس آنلاین آکادمی حل تمرین کتاب ریاضی هفتم ، هشتم و نهم همراه با توضیحات کامل معلم به صورت آنلاین شرکت در کلاس آنلاین