2018
مارس 21

جواب قسمت ج سوال ۱ تمرین صفحه ۱۴۳ ریاضی نهم

حجم و سطح کل شکل های زیر را پیدا و باهم مقایسه کنید.

در هر مورد، نسبت حجم به سطح (\frac{V}{S})را به دست آورید. در کدام شکل این نسبت بزرگ تر است؟

استوانه به ارتفاع و شعاع قاعدۀ a

حجم و مساحت کل شکل را حساب می کنیم.

V=(\pi \times a^2) \times a =\boxed{\pi a^3}

مساحت کل از مجموع مساحت دو قاعده با مساحت جانبی به دست می آید . پس :

S= \overbrace{2(\pi a^2)}^{2 \pi a^2}+\overbrace{[(2 \pi a) \times a)]}^{2 \pi a^2}=\boxed{4 \pi a^2}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت