2017
نوامبر 10

جواب قسمت و سوال ۱ تمرین صفحه ۶۷ ریاضی هشتم

معادله های زیر را حل کنید.

\frac{1}{2}- \frac{2x-1}{4}= \frac{3}{4}

قبل از حل معادله با گرفتن مخرج مشترک ،مخرج آن را از بین می بریم.

مخرج مشترک 2,4عدد 4می باشد. پس طرفین معادله را در 4ضرب می کنیم.

\begin{aligned}\frac{1}{2}- \frac{2x-1}{4}&\underset{\times 4 \downarrow}{=}\frac{3}{4}\cr{\color{blue}{\overset{2}{\cancel{4}}\times}}\frac{1}{\underset{1}{\cancel{2}}}{\color{blue}{\cancel{+4}}}(- \frac{2x-1}{\cancel{4}}) &={\color{blue}{\cancel{4}\times}}\frac{3}{\cancel{4}}\cr 2 \underbrace{-(2x-1)}_{-2x+1}&= 3 \cr 2-2x+1&=3 \end{aligned}
ساده کردن {\color{crimson}{\downarrow}}
\boxed{-2x+3=3}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
بسته آموزشی ریاضی 789 شامل اسلاید ، نمونه سوال طبقه بندی شده ،ویدیوی راهنمای تدریس ، انیمیشن مرتبطب با محتوای درسی و ... سفارش بسته آموزشی ریاضی 789
کلاس آنلاین آکادمی حل تمرین کتاب ریاضی هفتم ، هشتم و نهم همراه با توضیحات کامل معلم به صورت آنلاین شرکت در کلاس آنلاین