نوشته‌های پیوسته با: اجتماع، اشتراک و تفاضلِ مجموعه ها – ریاضی نهم

2017
اکتبر 23

جواب قسمت ه سوال ۳ تمرین صفحه ۱۴ ریاضی نهم

کلمات و مجموعه های داده شدهٔ زیر را در جاهای خالی قرار دهید:

1)B 2)A 3)اجتماع 4)زیر مجموعه 5)(AUB)

اجتماع دو مجموعهٔ (B-A)و (A \cap B)با مجموعهٔ ______ مساوی است.

جای خالی را پُر می کنیم.

B

2017
اکتبر 23

جواب قسمت ج سوال ۳ تمرین صفحه ۱۴ ریاضی نهم

کلمات و مجموعه های داده شدهٔ زیر را در جاهای خالی قرار دهید:

1)B 2)A 3)اجتماع 4)زیر مجموعه 5)(AUB)

اشتراک دو مجموعهٔ Aو B______ هر یک از دو مجموعهٔ Aو Bاست.

جای خالی را پُر می کنیم.

زیرمجموعهٔ

2017
اکتبر 23

جواب قسمت ب سوال ۳ تمرین صفحه ۱۴ ریاضی نهم

کلمات و مجموعه های داده شدهٔ زیر را در جاهای خالی قرار دهید:

1)B 2)A 3)اجتماع 4)زیر مجموعه 5)(AUB)

هریک از دو مجموعهٔ Aو Bزیرمجموعهٔ ______ است.

جای خالی را پُر می کنیم.

(AUB)

2017
اکتبر 23

جواب قسمت الف سوال ۳ تمرین صفحه ۱۴ ریاضی نهم

کلمات و مجموعه های داده شدهٔ زیر را در جاهای خالی قرار دهید:

1)B 2)A 3)اجتماع 4)زیر مجموعه 5)(AUB)

اشتراک دو مجموعه، زیر مجموعهٔ ______ همان دو مجموعه است.

جای خالی را پُر می کنیم.

اجتماع