نوشته‌های پیوسته با: معرفی مجموعه – ریاضی نهم

2017
اکتبر 23

جواب قسمت د سوال ۲ تمرین صفحه ۵ ریاضی نهم

جاهای خالی را طوری کامل کنید تا عبارت حاصل، درست باشد.

با توجه به مجموعهٔ A=\{3,5,7,9,11 \}؛ داریم:5 عضو Aاست یا با نماده ریاضی ، ________ و 12 عضو Aنیست یا با نماد ریاضی ، ________ .

جاهای خالی را تکمیل می کنیم.


جای خالی اولی {\color{crimson}{\downarrow}}
5 \in A
جای خالی دومی {\color{crimson}{\downarrow}}
12 \notin A

2017
اکتبر 23

جواب قسمت ب سوال ۲ تمرین صفحه ۵ ریاضی نهم

جاهای خالی را طوری کامل کنید تا عبارت حاصل، درست باشد.

مجموعهٔ \{2,3,4,\mathellipsis,9\}دارای ________ عضو است.

جای خالی را تکمیل می کنیم.

\{2,3,4,5,6,7,8,9\}
جای خالی {\color{crimson}{\downarrow}}
هشت

2017
اکتبر 23

جواب قسمت الف سوال ۲ تمرین صفحه ۵ ریاضی نهم

جاهای خالی را طوری کامل کنید تا عبارت حاصل، درست باشد.

عبارت ((5 عدد طبیعی که بین 1 و 20 قرار داشته باشد)) ، یک مجموعه را مشخص ________

با توجه به خاصیت مشخص بودن اجزای مجموعه جای خالی را کامل می کنیم.

:از آنجایی که اعضای مجموعه می تواند متفاوت باشد پس جای خالی {\color{crimson}{\downarrow}}
نمی کند

2017
اکتبر 23

جواب قسمت و سوال ۱ تمرین صفحه ۵ ریاضی نهم

متناظر با هر عبارت، یک مجموعه و متناظر با هر مجموعه، یک عبارت بنویسید و تعداد عضوهای هر مجموعه را تعیین کنید:

عددهای اوّل دورقمی که مضرب ٧ باشد.

مجموعه متناظر با آن را می نویسیم.

\{\}
این مجموعه فاقد عضو است

2017
اکتبر 23

جواب قسمت ه سوال ۱ تمرین صفحه ۵ ریاضی نهم

متناظر با هر عبارت، یک مجموعه و متناظر با هر مجموعه، یک عبارت بنویسید و تعداد عضوهای هر مجموعه را تعیین کنید:

عددهای صحیح منفی که بین ٤ و ٧ قرار دارد.

مجموعه متناظر با آن را می نویسیم.

\{\}
این مجموعه فاقد عضو است

2017
اکتبر 23

جواب قسمت د سوال ۱ تمرین صفحه ۵ ریاضی نهم

متناظر با هر عبارت، یک مجموعه و متناظر با هر مجموعه، یک عبارت بنویسید و تعداد عضوهای هر مجموعه را تعیین کنید:

عددهای طبیعی بزرگ تر از 4 و کوچک تر از 5

مجموعه متناظر با آن را می نویسیم.

\{\}
این مجموعه فاقد عضو است

2017
اکتبر 23

جواب قسمت ج سوال ۱ تمرین صفحه ۵ ریاضی نهم

متناظر با هر عبارت، یک مجموعه و متناظر با هر مجموعه، یک عبارت بنویسید و تعداد عضوهای هر مجموعه را تعیین کنید:

عددهای طبیعیِ مضرب 5 و کوچک تر از 100

مجموعه متناظر با آن را می نویسیم.

\{5,10,15,\mathellipsis,95 \}
این مجموعه دارای 19 عضو است