نوشته‌های پیوسته با: معرفی مجموعه – ریاضی نهم

2017
اکتبر 23

جواب قسمت الف سوال ۱ تمرین صفحه ۵ ریاضی نهم

متناظر با هر عبارت، یک مجموعه و متناظر با هر مجموعه، یک عبارت بنویسید و تعداد عضوهای هر مجموعه را تعیین کنید:

A=\{1,8,27,64,125\}

با توجه به مجموعه، رابطه ی بین اعضای آن را پیدا می کنیم.

A=\{\underbrace{1}_{1 \times 1 \times 1},\underbrace{8}_{2 \times 2 \times 2},\underbrace{27,64}_{\cdots},\underbrace{125}_{5 \times 5 \times 5}\}