نوشته‌های پیوسته با: عددهای حقیقی – ریاضی نهم

2017
اکتبر 24

جواب سوال ۴ تمرین صفحه ۲۷ ریاضی نهم

عدد 1+ \sqrt{5}بین کدام دو عدد صحیح متوالی قرار دارد؟

می دانیم 4و 9دو عدد مجذور کامل قبل و بعد از 5است؛ یعنی:

4 \lt 5 \lt 9 از طرفین جذر می گیریم {\color{crimson}{\downarrow}}
\sqrt{4}\lt \sqrt{5}\lt \sqrt{9}بازنویسی {\color{crimson}{\downarrow}}
2 \lt \sqrt{5}\lt 3

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت