نوشته‌های پیوسته با: عددهای گویا – ریاضی نهم

2017
اکتبر 24

جواب قسمت ب سوال ۳ تمرین صفحه ۲۲ ریاضی نهم

بین هر دو کسر، سه کسر بنویسید.

0,\frac{-1}{3}

مخرج ها را برابر می کنیم.

\frac{-1}{3}\lt \text{?}\lt \frac{0}{1}مخرج ها را برابر می کنیم {\color{crimson}{\downarrow}}
\frac{-1 \times{\color{blue}{1}}}{3 \times{\color{blue}{1}}}\lt \text{?}\lt \frac{0 \times{\color{blue}{3}}}{1 \times{\color{blue}{3}}}بازنویسی {\color{crimson}{\downarrow}}
\frac{-1}{3}\lt \text{?}\lt \frac{0}{3}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
اکتبر 24

جواب قسمت الف سوال ۳ تمرین صفحه ۲۲ ریاضی نهم

بین هر دو کسر، سه کسر بنویسید.

\frac{10}{11},\frac{12}{13}

مخرج ها را برابر می کنیم.

\frac{10}{11}\lt \text{?}\lt \frac{12}{13}مخرج ها را برابر می کنیم {\color{crimson}{\downarrow}}
\frac{10 \times{\color{blue}{13}}}{11 \times{\color{blue}{13}}}\lt \text{?}\lt \frac{12 \times{\color{blue}{11}}}{13 \times{\color{blue}{11}}}بازنویسی {\color{crimson}{\downarrow}}
\frac{130}{143}\lt \text{?}\lt \frac{132}{143}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
اکتبر 24

جواب قسمت ب سوال ۲ تمرین صفحه ۲۲ ریاضی نهم

عددهای زیر را از کوچک به بزرگ مرتب کنید:

\frac{16}{7},- \frac{3}{4},2/75,-\frac{5}{6},4 \frac{3}{5},\frac{56}{13}

کوچک ترین کسر را پیدا می کنیم.

بین دو کسر منفی کوچک ترین کسر را با استفاده از مخرج مشترک پیدا می کنیم.

مخرج مشترک بین -\frac{3}{4}و - \frac{5}{6}برابر عدد 12است.

-\frac{3 \times{\color{blue}{3}}}{4 \times{\color{blue}{3}}}=- \frac{9}{12}

-\frac{5 \times{\color{blue}{2}}}{6 \times{\color{blue}{2}}}=- \frac{10}{12}مقایسه {\color{crimson}{\downarrow}}
-\frac{5}{6}={\color{blue}{-\frac{10}{12}}}\lt -\frac{3}{4}={\color{blue}{-\frac{9}{12}}}بازنویسی {\color{crimson}{\downarrow}}
-\frac{5}{6}\lt -\frac{3}{4}\lt \mathellipsis

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
اکتبر 24

جواب قسمت الف سوال ۲ تمرین صفحه ۲۲ ریاضی نهم

عددهای زیر را از کوچک به بزرگ مرتب کنید:

\frac{7}{8},- \frac{2}{3},\frac{3}{4},2,-3 \frac{5}{6}

کوچک ترین و بزرگ ترین عدد را مشخص می کنیم.

با توجه به کسرها متوجه می شویم.که کسر -3 \frac{5}{6}از همه کوچک تر است چون دارای 3 واحد کامل منفی است.
و عدد 2از همه بزرگتر است . به دلیل که دو واحد کامل مثبت است.

-3 \frac{5}{6}\lt \mathellipsis \lt 2

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
اکتبر 24

جواب قسمت د سوال ۱ تمرین صفحه ۲۲ ریاضی نهم

حاصل عبارت های زیر را به دست آورید و تا حد امکان ساده کنید:

\frac{1}{-1- \frac{1}{-1 - \frac{1}{3}}}

حاصل عبارتی که در مخرج قرار دارد را محاسبه می کنیم.

-1- \frac{1}{\underbrace{-1- \frac{1}{-1 - \frac{1}{3}}}_{-\frac{\overset{{\color{green}{3}}}{{{\cancel{1 \times{\color{blue}{3}}}}}}}{\underset{{\color{green}{3}}}{\cancel{1 \times{\color{blue}{3}}}}}-\frac{\overset{{\color{green}{1}}}{\cancel{1 \times{\color{blue}{1}}}}}{\underset{{\color{green}{3}}}{\cancel{3 \times{\color{blue}{1}}}}}=\frac{-4}{3}}}بازنویسی {\color{crimson}{\downarrow}}
-1- \frac{1}{\frac{-4}{3}}

در عبارت بازنویسی شده برای محاسبه حاصل کسر دوم تقسیم را به ضرب تبدیل می کنیم.

-1- \underbrace{\frac{1}{\frac{-4}{3}}}_{1 \times \frac{3}{-4}=\frac{3}{-4}}بازنویسی {\color{crimson}{\downarrow}}
-1 \overset{\color{blue}{+}}{{\cancel{- (-}}}\frac{3}{4})

با استفاده از مخرج مشترک حاصل عبارت بازنویسی شده را حساب می کنیم.

-\frac{\overset{{\color{green}{4}}}{{{\cancel{1 \times{\color{blue}{4}}}}}}}{\underset{{\color{green}{4}}}{\cancel{1 \times{\color{blue}{4}}}}}+\frac{\overset{{\color{green}{3}}}{\cancel{3 \times{\color{blue}{1}}}}}{\underset{{\color{green}{4}}}{\cancel{4 \times{\color{blue}{1}}}}}=\frac{-1}{4}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
اکتبر 24

جواب قسمت ج سوال ۱ تمرین صفحه ۲۲ ریاضی نهم

حاصل عبارت های زیر را به دست آورید و تا حد امکان ساده کنید:

- \frac{1}{2}+ \frac{-5}{6}\div \frac{7}{3}\times \frac{7}{5}+ \frac{2}{3}

با توجه به ترتیب عملیات ریاضی حاصل را به دست می آوریم.

- \frac{1}{2}+ \underbrace{\frac{-5}{6}\div \frac{7}{3}}_{\frac{-5}{\underset{2}{{\color{blue}{\cancel{6}}}}}\times \frac{\overset{1}{{\color{blue}{\cancel{3}}}}}{7}=\frac{-5}{14}}\times \frac{7}{5}+ \frac{2}{3}بازنویسی {\color{crimson}{\downarrow}}
- \frac{1}{2}+ \underbrace{\frac{-5}{14}\times \frac{7}{5}}_{\frac{- \cancel{5}}{\underset{2}{{\color{blue}{\cancel{14}}}}}\times \frac{\overset{1}{{\color{blue}{\cancel{7}}}}}{\cancel{5}}=\frac{-1}{2}}+ \frac{2}{3}بازنویسی {\color{crimson}{\downarrow}}
- \frac{1}{2}+ \frac{-1}{2}+ \frac{2}{3}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
اکتبر 24

جواب قسمت ب سوال ۱ تمرین صفحه ۲۲ ریاضی نهم

حاصل عبارت های زیر را به دست آورید و تا حد امکان ساده کنید:

\frac{1- \frac{1}{2}+ \frac{3}{4}}{\frac{5}{10}- \frac{3}{4}- \frac{1}{2}}\div 5 \frac{1}{3}=

حاصل صورت کسر را به دست می آوریم.

+\frac{\overset{{\color{green}{4}}}{{{\cancel{1 \times{\color{blue}{4}}}}}}}{\underset{{\color{green}{4}}}{\cancel{1 \times{\color{blue}{4}}}}}-\frac{\overset{{\color{green}{2}}}{\cancel{1 \times{\color{blue}{2}}}}}{\underset{{\color{green}{4}}}{\cancel{2 \times{\color{blue}{2}}}}}+ \frac{3}{4}=+\frac{5}{4}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
اکتبر 24

جواب قسمت الف سوال ۱ تمرین صفحه ۲۲ ریاضی نهم

حاصل عبارت های زیر را به دست آورید و تا حد امکان ساده کنید:

(-2 \frac{5}{6}+3 \frac{1}{2}) \div (-1- \frac{1}{9})

حاصل پرانتز اول را حساب می کنیم.

-2\frac{\overset{{\color{green}{5}}}{{{\cancel{5 \times{\color{blue}{1}}}}}}}{\underset{{\color{green}{6}}}{\cancel{6 \times{\color{blue}{1}}}}}+3\frac{\overset{{\color{green}{3}}}{\cancel{1 \times{\color{blue}{3}}}}}{\underset{{\color{green}{6}}}{\cancel{2 \times{\color{blue}{3}}}}}=+1 -\frac{2}{6}=+ \frac{4}{6}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت