نوشته‌های پیوسته با: استدلال – ریاضی نهم

2017
نوامبر 10

جواب سوال ۴ تمرین صفحه ۳۵ ریاضی نهم

حمید و وحید می دانستند که علی، حسن، حسین و باقر برادرند و:علی از حسین بزرگ تر و حسن از باقر کوچک تر است و باقر از علی کوچک تر و حسن نیز از حسین کوچک تر است. هر دو نفر اعتقاد داشتند که علی از حسن بزرگ تر است؛ اما استدلال های متفاوتی می کردند.

حمید:در تمام خانواده هایی که دو فرزند به نام های علی و حسن داشته اند، علی فرزند بزرگ تر بوده است.

وحید:چون علی از حسین بزرگ تر و حسن از حسین کوچک تر است، پس علی از حسن بزرگ تر است.

استدلال کدام یک درست است؟ دربارهٔ درستی استدلال ها بحث کنید.

با توجه به استدلال هر یک به سوال پاسخ می دهیم.

استدلال وحید درست است.

2017
نوامبر 10

جواب سوال ۳ تمرین صفحه ۳۵ ریاضی نهم

چون من تا به حال هیچ وقت تصادف نکرده ام، در سفر آینده نیز تصادف نخواهم کرد. این استدلال مشابه کدا میک از استدلال های زیر است؟

الف) چون برخی مثلث ها قائم الزاویه اند؛ پس مثلث های متساوی الاضلاع هم قائم الزاویه اند.

ب) همهٔ فیلم های جنگی که تاکنون دیده ام، جذاب بوده اند. فیلمی که دیروز دیدم جذاب بود، پس فیلم جنگی بوده است.

ج) چون تمام بچه های خاله های من دختر هستند، پس بچهٔ خالهٔ کوچکم هم که به زودی به دنیا می آید دختر خواهد بود.

د) چون همهٔ قرص های مسکن خواب آور است، پس در این قرص ها ماده ای هست که باعث خواب آلودگی می شود.

با توجه به استدلالی که در سوال آمده گزینه ی مرتبط را پیدا می کنیم.

گزینه ی ج

2017
نوامبر 10

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۳۵ ریاضی نهم

نیما و پژمان مشغول دیدن مسابقات وزنه برداری بودند. وزنه برداری می خواست وزنه ای 100کیلویی را بلند کند.آنها هر دو عقیده داشتند که او نمی تواند وزنه را بلند کند؛ برای ادعای خود استدلال های متفاوتی می کردند.

نیما:زیرا هفتهٔ پیش این وزنه بردار تمرینات بهتری انجام داده بود، با این حال نتوانست وزنهٔ 90کیلویی را بلند کند.

پژمان:امروز دوشنبه است. من بارها مسابقات این وزنه بردار را دیده ام. او هیچ گاه در روزهای زوج موفق نبوده است.

استدلال کدام یک قابل اعتمادتر است؟ دربارهٔ استدلال ها بحث کنید.

با توجه به استدلال هر یک به سوال پاسخ می دهیم.

استدلال نمیا قابل اعتماد تر است.

2017
نوامبر 10

جواب سوال ۱ تمرین صفحه ۳۵ ریاضی نهم

در شکل های زیر عمودمنصف های سه ضلع مثلث ها را رسم کنید:

آیا فقط با توجه به این شکل ها، می توان نتیجه گرفت که محل برخورد عمودمنصف های هر مثلث همیشه درون مثلث قرار دارد؟ چگونه می توانید درستی ادعای خود را نشان دهید؟

عمود منصف هر یک از شکل ها را رسم می کنیم و محل برخورد آن ها را پیدا می کنیم.