نوشته‌های پیوسته با: توان صحیح – ریاضی نهم

2017
دسامبر 11

جواب قسمت ج سوال ۷ تمرین صفحه ۶۳ ریاضی نهم

حاصل هر عبارت را به دست آورید.

(\frac{15}{14})^{-4}\times(\frac{45}{28})^{4}

با توجه به توان منفی توان ها را برابر می کنیم.

\underbrace{(\frac{15}{14})^{-4}}_{(\frac{14}{15})^{4}}\times(\frac{45}{28})^{4}بازنویسی {\color{crimson}{\downarrow}}
\boxed{(\frac{14}{15})^{4}\times(\frac{45}{28})^{4}}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
دسامبر 11

جواب قسمت ب سوال ۷ تمرین صفحه ۶۳ ریاضی نهم

حاصل هر عبارت را به دست آورید.

(0/2)^{-4}\times 25^{-2}

ابتدا پایه ها را برابر می کنیم.

(0/2)^{-4}\times{\underbrace{25}_{{\color{blue}{5^2}}}}^{-2}ساده کردن {\color{crimson}{\downarrow}}
(0/2)^{-4}\times \underbrace{({\color{blue}{5^2}})^{-2}}_{5^{-4}}بازنویسی {\color{crimson}{\downarrow}}
\boxed{(0/2)^{-4}\times 5^{-4}=}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
دسامبر 11

جواب قسمت الف سوال ۷ تمرین صفحه ۶۳ ریاضی نهم

حاصل هر عبارت را به دست آورید.

(\frac{1}{3})^{-10}\times 27^{-3}

ابتدا پایه ها را برابر می کنیم.

\underbrace{(\frac{1}{3})^{-10}}_{3^{10}}\times{\underbrace{27}_{{\color{blue}{3^3}}}}^{-3}ساده کردن {\color{crimson}{\downarrow}}
3^{10}\times \underbrace{({\color{blue}{3^3}})^3}_{3^9}بازنویسی {\color{crimson}{\downarrow}}
\boxed{3^{10}\times 3^{9}=}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت