نوشته‌های پیوسته با: ریشه گیری – ریاضی نهم

2017
دسامبر 11

جواب سوال ۷ تمرین صفحه ۷۱ ریاضی نهم

اگر مساحت کل یک مکعب 96a^2باشد، حجم آن را بر حسب aبه دست آورید.

برای محاسبه حجم مکعب باید اندازه ضلع آن را داشته باشیم . برای این کار ابتدا مساحت یک وجه مکعب را به دست می آوریم .

یک مکعب دارای شش وجه می باشد . پس :

مساحت یک وجه مکعب \rightarrow 96a^2 \div 6= \boxed{16a^2}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت