نوشته‌های پیوسته با: نابرابری ها و نامعادله ها – ریاضی نهم

2018
ژانویه 12

جواب سوال ۷ تمرین صفحه ۹۳ ریاضی نهم

دو نفر با وزن های و کیلوگرم به جنگلی رفتند. آنها در این جنگل به منابع غذایی دسترسی ندارند. برای همین همراه خود مواد غذایی ای برده اند که کیلوکالری انرژی دارد. اگر فرض کنیم هر انسان روزانه حداقل به اندازهٔ سه برابر وزن خود انرژی نیاز دارد، آنها حداکثر چند روز می توانند با…

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
ژانویه 12

جواب قسمت د سوال ۳ تمرین صفحه ۹۳ ریاضی نهم

مجموعه جواب نامعادله های زیر را به دست آورید.

-2 - \frac{q}{4}\le \frac{1+q}{3}

برای از بین بردن مخرج طرفین نامساوی را در مخرج مشترک شان ضرب می کنیم.

\underbrace{12(-2 - \frac{q}{4})}_{12 \times -2 \overset{3}{\cancel{+12}}\times - \frac{q}{\underset{1}{\cancel{4}}}}\le \overset{4}{\cancel{12}}(\frac{1+q}{\underset{1}{\cancel{3}}}) ساده کردن {\color{crimson}{\downarrow}}
\underbrace{12 \times -2}_{-24}+\underbrace{3 \times -q}_{-3q}\le \underbrace{4(1+q)}_{4+4q}بازنویسی {\color{crimson}{\downarrow}}
\boxed{-24-3q \le 4+4q}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
ژانویه 12

جواب قسمت ج سوال ۳ تمرین صفحه ۹۳ ریاضی نهم

مجموعه جواب نامعادله های زیر را به دست آورید.

\frac{y-3}{4}-1 \gt \frac{y}{2}

برای از بین بردن مخرج طرفین نامساوی را در مخرج مشترک شان ضرب می کنیم.

\underbrace{4 \times(\frac{y-3}{4}- \frac{1}{1})}_{\cancel{4}\times \frac{y-3}{\cancel{4}}- 4 \times(\frac{1}{1})}\gt \overset{2}{\cancel{4}}\times(\frac{y}{\underset{1}{\cancel{2}}}) ساده کردن {\color{crimson}{\downarrow}}
y \overset{-7}{\cancel{-3-4}}\gt 2y بازنویسی {\color{crimson}{\downarrow}}
\boxed{y-7 \gt 2y}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
ژانویه 12

جواب قسمت ب سوال ۳ تمرین صفحه ۹۳ ریاضی نهم

مجموعه جواب نامعادله های زیر را به دست آورید.

3-2x \ge 5(3-2x)

با تأثیر عدد قبل از پرانتز در آن ، طرف دوم عبارت را ساده می کنیم.

3-2x \ge \underbrace{5(3-2x)}_{15-10x}بازنویسی {\color{crimson}{\downarrow}}
\boxed{3-2x \ge 15-10x}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
ژانویه 12

جواب قسمت الف سوال ۳ تمرین صفحه ۹۳ ریاضی نهم

مجموعه جواب نامعادله های زیر را به دست آورید.

2(x-3)+5 \lt 5-x

با تأثیر عدد قبل از پرانتز در آن ، طرف اول عبارت را ساده می کنیم.

\underbrace{2(x-3)}_{2x-6}+5 \lt 5-x ساده کردن {\color{crimson}{\downarrow}}
2x \overset{-1}{\cancel{-6+5}}\lt 5-x بازنویسی {\color{crimson}{\downarrow}}
\boxed{2x-1 \lt 5-x}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت