نوشته‌های پیوسته با: چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربردها – ریاضی نهم

2018
ژانویه 12

جواب سوال ۴ تمرین صفحه ۸۹ ریاضی نهم

در اتحاد جملهٔ مشترک اگر a=bباشد، چه اتحادی به دست می آید؟ اگر aو bقرینه باشد، کدام اتحاد به دست می آید؟

بررسی حالتی که a=bاست:

\boxed{(x+a)(x+b) = x^2+(a+b)x+ab}

در رابطه ی بالا(اتحاد جمله مشترک) به جای b، aرا قرار می دهیم :

\underbrace{(x+a)(x+a)}_{(x+a)^2}=x^2+\underbrace{(a+a)x}_{2ax}+\underbrace{(a \times a)}_{a^2}بازنویسی {\color{crimson}{\downarrow}}
\boxed{(x+a)^2=x^2+2ax+a^2}

همان طور که مشاهده می کنید در صورت مساوی بودن دو مقدار a,bاتحاد مربع دو جمله ای به دست می آید.

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
ژانویه 12

جواب قسمت ی سوال ۳ تمرین صفحه ۸۹ ریاضی نهم

عبارات زیر را به کمک اتحادها، تجزیه کنید.

x^4-5x^2+4

با استفاده از اتحاد جمله مشترک عبارت را تجزیه می کنیم.

چون x^4مربع کامل است ، پس جمله مشترک برابر x^2است.
حالا دو عدد صحیح پیدا می کنیم که جمع شان برابر -5و ضرب شان برابر +4باشد.

x^4-5x^2+4=(x^2-1)(x^2-4)

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت