نوشته‌های پیوسته با: شیب خط و عرض از مبدأ – ریاضی نهم

2018
فوریه 21

جواب سوال ۸ تمرین صفحه ۱۰۶ ریاضی نهم

\begin{bmatrix}{3}\cr{2}\end{bmatrix}و \begin{bmatrix}{4}\cr{-1}\end{bmatrix}دو نقطه از یک خط هستند؛ شیب خط را پیدا کنید و معادلهٔ خط را بنویسید.

شیب خط را با استفاده از دو نقطه پیدا می کنیم.

\begin{bmatrix}{4}\cr{-1}\end{bmatrix}\rightarrow x_1=4,y_1=-1

\begin{bmatrix}{3}\cr{2}\end{bmatrix}\rightarrow x_2=3,y_2=2

محاسبه شیب خط :

شیب خط =\frac{2 \overset{+}{\cancel{-(-}}1)}{3-4}=\frac{3}{-1}=\boxed{-3}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
فوریه 21

جواب سوال ۶ تمرین صفحه ۱۰۶ ریاضی نهم

معادله خطی بنویسید که با خط 2y-4x=5 موازی باشد و از نقطه \begin{bmatrix}{1}\cr{-1}\end{bmatrix}بگذرد.

شیب خط 2y-4x=5را به دست می آوریم.

\begin{aligned}2y-4x &\underset{+4x \downarrow}{=}5 \cr 2y &\underset{\times \frac{1}{2}\downarrow}{=}+4x+5 \cr y &={\color{blue}{2}}x+\frac{5}{2}\end{aligned}

چون دو خط با هم موازی اند. پس دارای شیب برابر هستند. پس شیب خط مد نظر هم برابر \boxed{2}می باشد.

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
فوریه 21

جواب قسمت ج سوال ۵ تمرین صفحه ۱۰۶ ریاضی نهم

معادلهٔ خط های زیر را بنویسید.

شیب و عرض از مبدأ خط را به دست می آوریم.

با توجه به شکل خواهیم داشت :

عرض از مبدأ \rightarrow \boxed{-2}

خط دارای شیب مثبت است .

شیب خط \rightarrow+\frac{2}{1}= \boxed{+2}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
فوریه 21

جواب قسمت ب سوال ۵ تمرین صفحه ۱۰۶ ریاضی نهم

معادلهٔ خط های زیر را بنویسید.

شیب و عرض از مبدأ خط را به دست می آوریم.

با توجه به شکل خواهیم داشت :

عرض از مبدأ \rightarrow \boxed{-1}

خط دارای شیب مثبت است .

شیب خط \rightarrow+\frac{1}{1}= \boxed{+1}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
فوریه 21

جواب قسمت الف سوال ۵ تمرین صفحه ۱۰۶ ریاضی نهم

معادلهٔ خط های زیر را بنویسید.

شیب و عرض از مبدأ خط را به دست می آوریم.

با توجه به شکل خواهیم داشت :

عرض از مبدأ \rightarrow \boxed{+1}

خط دارای شیب منفی است .

شیب خط \rightarrow - \frac{2}{1}= \boxed{-2}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت