نوشته‌های پیوسته با: معادلهٔ خط – ریاضی نهم

2018
فوریه 21

جواب سوال ۷ تمرین صفحه ۱۰۰ ریاضی نهم

خط y= - \frac{1}{2}x+2 را رسم کنید.

آیا نقطهٔ \begin{bmatrix}{-2}\cr{3}\end{bmatrix}روی این خط قرار دارد؟ نقطه ای به طول -1روی این خط پیدا کنید.

نقطه ای به عرض -2روی این خط پیدا کنید.

محل برخورد خط را با محورهای مختصات پیدا کنید.

برای رسم خط باید حداقل دو نقطه داشته باشیم.

\xrightarrow{{\color{blue}{x=0}}}y= \underbrace{-\frac{1}{2}\times{\color{blue}{0}}}_{0}+2 =\boxed{2}

\xrightarrow{{\color{blue}{x=2}}}y= \underbrace{-\frac{1}{\cancel{2}}\times \cancel{({\color{blue}{2}})}}_{-1}+2 =\boxed{1}

رسم خط:

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
فوریه 21

جواب سوال ۳ تمرین صفحه ۱۰۰ ریاضی نهم

کدام یک از نمودارهای زیر رابطهٔ رشد قد انسان را از هنگام تولد تا بزرگسالی نشان می دهد؟ با توجه به وضعیت های مختلف، نمودار آن را توصیف کنید؛ برای مثال بگویید محل برخورد نمودار با محور به چه معناست؟…

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
فوریه 21

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۱۰۰ ریاضی نهم

طول یک فنر سانتی متر است. وقتی وزنه ای به جرم به آن وصل شود، طول فنر از رابطهٔ پیدا می شود. اگر وزنه ای به جرم کیلوگرم به آن وصل شود، طول فنر چقدر می شود؟…

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
فوریه 21

جواب سوال ۱ تمرین صفحه ۱۰۰ ریاضی نهم

خط به معادلهٔ y= \frac{1}{2}x+4 را رسم کنید.

الف) آیا نقطهٔ \begin{bmatrix}{2}\cr{-1}\end{bmatrix}روی این خط است.

ب) مختصات نقطه های برخورد خط را با محورهای مختصات پیدا کنید.

ج) نقطه ای از این خط، به طول -1را پیدا کنید.

برای رسم خط باید حداقل دو نقطه داشته باشیم.

\xrightarrow{{\color{blue}{x=0}}}y= \underbrace{\frac{1}{2}\times{\color{blue}{0}}}_{0}+4 =\boxed{4}

\xrightarrow{{\color{blue}{x=2}}}y= \underbrace{\frac{1}{\cancel{2}}\times \cancel{({\color{blue}{2}})}}_{1}+4 =\boxed{5}

رسم خط :

همان طور که مشاهده می کنید نقطه ی \begin{bmatrix}{2}\cr{-1}\end{bmatrix}روی خط قرار ندارد.

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت