نوشته‌های پیوسته با: تقسیم چند جمله ای ها – ریاضی نهم

2018
مارس 18

جواب سوال ۵ تمرین صفحه ۱۲۹ ریاضی نهم

خارج قسمت و باقیماندهٔ تقسیم عبارت 2x^2-9x+9 را بر هر یک از عبارت های زیر به دست آورید.

x+3,x-3,2x-3,2x+3

تقسیم بر x+3:

مشخص کردن خارج قسمت و باقیمانده :

خارج قسمت \rightarrow \boxed{2x-15}

باقیمانده \rightarrow \boxed{54}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
مارس 18

جواب سوال ۳ تمرین صفحه ۱۲۹ ریاضی نهم

حجم یک جعبه به شکل مکعب مستطیل برابر با 2x^3+15x^2+28x است. اگر ارتفاع این جعبه xو طول آن x+4باشد، عرض آن را به دست آورید.

برای به دست آوردن عرض مکعب مستطیل حجم آن را برابر حاصل ضرب طول در ارتفاع تقسیم می کنیم.

\frac{2x^3+15x^2+28x}{x(x+4)}= \frac{\cancel{x}(2x^2+15x+28)}{\cancel{x}(x+4)}بازنویسی {\color{crimson}{\downarrow}}
\frac{2x^2+15x+28}{x+4}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
مارس 18

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۱۲۹ ریاضی نهم

خارج قسمت و باقیماندهٔ تقسیم زیر را مشخص کنید و درستی عمل تقسیم را با نوشتن روابط تقسیم نشان دهید.

-3x^4+4x^6+x^2+5 \Big\vert \underline{1-x^3}

اولین جمله مقسوم را بر اولین جملهٔ مقسوم علیه تقسیم می کنیم .

مقسوم و مقسوم علیه را از بزرگ به کوچک مرتب می کنیم.

\frac{4x^6}{-x^3}= \boxed{-4x^3}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت