نوشته‌های پیوسته با: معرفی و ساده کردن عبارت های گویا – ریاضی نهم

2018
مارس 18

جواب قسمت د سوال ۲ تمرین صفحه ۱۱۷ ریاضی نهم

حاصل هر عبارت را به ساده ترین صورت بنویسید:

\frac{y^3-2y^2-3y}{y^2+y}

با استفاده از عامل مشترک صورت و مخرج کسر را تجزیه و به صورت ضرب دو عبارت جبری می نویسیم.

\boxed{\frac{y(y^2-2y-3)}{y(y+1)}}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت