نوشته‌های پیوسته با: سطح و حجم – ریاضی نهم

2018
مارس 21

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۱۴۳ ریاضی نهم

از یک مقوا به ضلع گوشه های مربع شکل به ضلع را بریده و با سطح باقیمانده یک جعبه مکعب مستطیل شکل درست کرده ایم. چه رابطه ای باید بین و باشد تا بتوان چهار کره را به شعاع داخل این جعبه جای داد به طوری که هر کره به کرهٔ مجاورش و به دیوارهٔ…

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
مارس 21

جواب قسمت د سوال ۱ تمرین صفحه ۱۴۳ ریاضی نهم

حجم و سطح کل شکل های زیر را پیدا و باهم مقایسه کنید.

در هر مورد، نسبت حجم به سطح (\frac{V}{S})را به دست آورید. در کدام شکل این نسبت بزرگ تر است؟

استوانه به ارتفاع و قطر قاعدۀ a

حجم و مساحت کل شکل را حساب می کنیم.

V= [\pi \times \overbrace{(\frac{a}{2})^2}^{\frac{a^2}{4}}] \times a =\boxed{\frac{\pi a^3}{4}}

مساحت کل از مجموع مساحت دو قاعده با مساحت جانبی به دست می آید . پس :

S= \overbrace{2[\pi \underbrace{(\frac{a}{2})^2}_{\frac{a^2}{4}}]}^{\frac{\pi a^2}{2}}+\overbrace{[(\cancel{2}\pi \frac{a}{\cancel{2}}) \times a)]}^{\pi a^2}=\boxed{\frac{3 \pi a^2}{2}}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
مارس 21

جواب قسمت ج سوال ۱ تمرین صفحه ۱۴۳ ریاضی نهم

حجم و سطح کل شکل های زیر را پیدا و باهم مقایسه کنید.

در هر مورد، نسبت حجم به سطح (\frac{V}{S})را به دست آورید. در کدام شکل این نسبت بزرگ تر است؟

استوانه به ارتفاع و شعاع قاعدۀ a

حجم و مساحت کل شکل را حساب می کنیم.

V=(\pi \times a^2) \times a =\boxed{\pi a^3}

مساحت کل از مجموع مساحت دو قاعده با مساحت جانبی به دست می آید . پس :

S= \overbrace{2(\pi a^2)}^{2 \pi a^2}+\overbrace{[(2 \pi a) \times a)]}^{2 \pi a^2}=\boxed{4 \pi a^2}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
مارس 21

جواب قسمت ب سوال ۱ تمرین صفحه ۱۴۳ ریاضی نهم

حجم و سطح کل شکل های زیر را پیدا و باهم مقایسه کنید.

در هر مورد، نسبت حجم به سطح (\frac{V}{S})را به دست آورید. در کدام شکل این نسبت بزرگ تر است؟

کره به شعاع a

حجم و مساحت کل شکل را حساب می کنیم.

V=\boxed{\frac{3}{4}\pi a^3}

S= \boxed{4 \pi a^2}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
مارس 21

جواب قسمت الف سوال ۱ تمرین صفحه ۱۴۳ ریاضی نهم

حجم و سطح کل شکل های زیر را پیدا و باهم مقایسه کنید.

در هر مورد، نسبت حجم به سطح (\frac{V}{S})را به دست آورید. در کدام شکل این نسبت بزرگ تر است؟

مکعب به ضلع a

حجم و مساحت کل شکل را حساب می کنیم.

V=\boxed{a^3}

S= \boxed{6a^2}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت