نوشته‌های پیوسته با: جمع و تفریق عددهای گویا – ریاضی هشتم

2017
اکتبر 23

جواب سوال ۴ تمرین صفحه ۱۳ ریاضی هشتم

به کمک الگویابی، جاهای خالی شکل را پر کنید.

ابتدا الگو را پیدا می کنیم.

همان طور که در شکل مشاهده می کنید.عددی که در رأس هر مثلث قرار دارد برابر حاصل عبارت هایی است که در قاعده های مثلث قرار دارند.

رأس در مثلث قهوه ای =-0/7+0/2=-0/5
رأس در مثلث زرد =0/31-0/1=0/21