نوشته‌های پیوسته با: ضرب و تقسیم عددهای گویا – ریاضی هشتم

2017
اکتبر 23

جواب قسمت ه سوال ۳ تمرین صفحه ۱۷ ریاضی هشتم

حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.

(-2+3-7) + (- \frac{1}{3}+\frac{2}{5}- \frac{1}{15})=

ابتدا حاصل پرانتز را محاسبه می کنیم.

(\underbrace{-2+3-7}_{-6}) + (\underbrace{-\frac{\overset{{\color{green}{5}}}{{{\cancel{1 \times{\color{blue}{5}}}}}}}{\underset{{\color{green}{15}}}{\cancel{3 \times{\color{blue}{5}}}}}+\frac{\overset{{\color{green}{6}}}{\cancel{2 \times{\color{blue}{3}}}}}{\underset{{\color{green}{15}}}{\cancel{5 \times{\color{blue}{3}}}}}-\frac{1}{15}}_{\frac{0}{15}})=بازنویسی {\color{crimson}{\downarrow}}
(-6) + \frac{0}{15}=

2017
اکتبر 23

جواب قسمت د سوال ۳ تمرین صفحه ۱۷ ریاضی هشتم

حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.

(- \frac{3}{8}+\frac{1}{6}- \frac{8}{9}) \div \frac{-7}{24}=

ابتدا حاصل پرانتز را محاسبه می کنیم.

(\underbrace{-\frac{\overset{{\color{green}{27}}}{{{\cancel{3 \times{\color{blue}{9}}}}}}}{\underset{{\color{green}{72}}}{\cancel{8 \times{\color{blue}{9}}}}}+\frac{\overset{{\color{green}{12}}}{\cancel{1 \times{\color{blue}{12}}}}}{\underset{{\color{green}{72}}}{\cancel{6 \times{\color{blue}{12}}}}}- \frac{\overset{{\color{green}{64}}}{{{\cancel{8 \times{\color{blue}{8}}}}}}}{\underset{{\color{green}{72}}}{\cancel{9 \times{\color{blue}{8}}}}}}_{\frac{-79}{72}}) \div \frac{-7}{24}=بازنویسی {\color{crimson}{\downarrow}}
(\frac{-79}{72}) \div (\frac{-7}{24})=

2017
اکتبر 23

جواب قسمت ج سوال ۳ تمرین صفحه ۱۷ ریاضی هشتم

حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.

(\frac{2}{5}- \frac{3}{5}- \frac{7}{5}+ \frac{4}{5}) \times (- \frac{5}{3})=

ابتدا حاصل پرانتز را محاسبه می کنیم.

(\underbrace{\frac{2}{5}- \frac{3}{5}- \frac{7}{5}+ \frac{4}{5}}_{\frac{-4}{5}}) \times (- \frac{5}{3})=بازنویسی {\color{crimson}{\downarrow}}
(\frac{-4}{5}) \times (-\frac{5}{3})=

2017
اکتبر 23

جواب قسمت ب سوال ۳ تمرین صفحه ۱۷ ریاضی هشتم

حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.

(- \frac{3}{5}) \div (- \frac{2}{5}+\frac{5}{6})

ابتدا حاصل پرانتز را محاسبه می کنیم.

(- \frac{3}{5}) \div \underbrace{(-\frac{\overset{{\color{green}{12}}}{{{\cancel{2 \times{\color{blue}{6}}}}}}}{\underset{{\color{green}{30}}}{\cancel{5 \times{\color{blue}{6}}}}}+\frac{\overset{{\color{green}{25}}}{\cancel{5 \times{\color{blue}{5}}}}}{\underset{{\color{green}{30}}}{\cancel{6 \times{\color{blue}{5}}}}})}_{\frac{13}{30}}بازنویسی {\color{crimson}{\downarrow}}
(\frac{-3}{5}) \div \frac{+13}{30}=

2017
اکتبر 23

جواب قسمت الف سوال ۳ تمرین صفحه ۱۷ ریاضی هشتم

حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.

(\frac{3}{5}-(+\frac{2}{5})) \times \frac{5}{12}=

ابتدا حاصل پرانتز را محاسبه می کنیم.

(\underbrace{\frac{3}{5}\overset{{\color{blue}{-}}}{\stackrel{\curvearrowright}{-(+}}\frac{2}{5})}_{\frac{1}{5}}) \times \frac{5}{12}=بازنویسی {\color{crimson}{\downarrow}}
(\frac{1}{5}) \times \frac{5}{12}=