نوشته‌های پیوسته با: معرفی عددهای گویا – ریاضی هشتم

2017
اکتبر 23

جواب قسمت ب سوال ۴ تمرین صفحه ۹ ریاضی هشتم

ابتدا علامت هر عبارت را تعیین، و سپس آن را ساده کنید.

\frac{8 \times 18}{12 \times 16} =

عبارت را ساده می کنیم.

\frac{\overset{1}{{\color{blue}{\cancel{8}}}}\times \overset{3}{{\color{green}{\cancel{18}}}}}{\underset{2}{{\color{green}{\cancel{12}}}}\times \underset{2}{{\color{blue}{\cancel{16}}}}}=+\frac{3}{4}

2017
اکتبر 23

جواب سوال ۳ تمرین صفحه ۹ ریاضی هشتم

جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید.

نوع/عدد -(-(+4)) -\frac{6}{2} \sqrt{9} -2/3 0 \frac{3}{5} -\frac{-8}{-3} \frac{-4}{-2} \frac{-1}{5^3} \frac{12}{-4}
طبیعی
صحیح {\color{crimson}{\checkmark}}
گویا {\color{crimson}{\checkmark}} {\color{crimson}{\checkmark}}

بررسی عدد -(-(+4))

-(\underbrace{-(+4)}_{-4})=+4

نوع/عدد -(-(+4))
طبیعی {\color{crimson}{\checkmark}}
صحیح {\color{crimson}{\checkmark}}
گویا {\color{crimson}{\checkmark}}
2017
اکتبر 23

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۹ ریاضی هشتم

هریک از کسرهای سطر اول را به کسر مساوی اش در سطر دوم وصل کنید.

\frac{-3}{-4} -\frac{-3}{-4} \frac{-3}{-5} \frac{-3}{5}
-\frac{3}{4} \frac{3}{4} -\frac{3}{5} \frac{3}{5}

ابتدا کسرهای ردیف اول را به صورت یک کسر علامت دار می نویسیم.

\frac{-3}{-4}=+\frac{3}{4} -\frac{-3}{-4}=-\frac{3}{4} \frac{-3}{-5}=+\frac{3}{5} \frac{-3}{5}=-\frac{3}{5}
2017
اکتبر 23

جواب سوال ۱ تمرین صفحه ۹ ریاضی هشتم

آیا می توان گفت هر عدد صحیح و هر عدد طبیعی نیز عدد گویاست؟ چرا؟

با توجه به تعریف اعداد گویا به سوال پاسخ می دهیم :

بله – زیرا هر عدد صحیح و گویا را می توانیم به شکل یک کسر علامت دار بنویسیم.