نوشته‌های پیوسته با: یادآوری عددهای صحیح – ریاضی هشتم

2017
اکتبر 23

جواب قسمت د سوال ۳ تمرین صفحه ۵ ریاضی هشتم

حاصل عبارت های زیررا به دست آورید.

3-(2-(1-7)-1)=

با توجه به ترتیب عملیات ریاضی ابتدا حاصل پرانتز را به دست می آوریم.

3-(2-(\underbrace{{\color{crimson}{\cancel{1-7}}}}_{-6})-1)=
بازنویسی {\color{crimson}{\downarrow}}
3-(2 \underbrace{{\color{crimson}{-(-6)}}}_{+6}-1)=
بازنویسی {\color{crimson}{\downarrow}}
3-(\underbrace{2+6-1}_{7})=