نوشته‌های پیوسته با: مرور فصل ٢ – ریاضی هشتم

2017
اکتبر 24

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۲۸ ریاضی هشتم

با روش غربال، عددهای اول بین 20 و 40 را پیدا کنید. در این روش، کار را از خط زدن مضرب های کدام عدد شروع می کنید و با مضرب های کدام عدد پایان می دهید؟

ابتدا مضارب عدد 2یعنی اعداد زوج را خط می زنیم.

{\color{blue}{\cancel{30}}} 29 {\color{blue}{\cancel{28}}} 27 {\color{blue}{\cancel{26}}} 25 {\color{blue}{\cancel{24}}} 23 {\color{blue}{\cancel{22}}} 21
39 {\color{blue}{\cancel{38}}} 37 {\color{blue}{\cancel{36}}} 35 {\color{blue}{\cancel{34}}} 33 {\color{blue}{\cancel{32}}} 31
برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
اکتبر 24

جواب سوال ۱ تمرین صفحه ۲۸ ریاضی هشتم

یک عدد مرکب بنویسید که شمارنده های اول غیر از 2و 3 نداشته باشد. آیا این عدد و عددی که شمارنده های اول آن 2 و 5 است، نسبت به هم اول اند؟ چرا؟

با استفاده از ضرب شمارنده های 2و 3عدد مرکب را می یابیم.

2 \times 3=\boxed{6}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت