نوشته‌های پیوسته با: یادآوری عددهای اول – ریاضی هشتم

2017
اکتبر 24

جواب سوال ۷ تمرین صفحه ۲۳ ریاضی هشتم

عددی درنظر بگیرید که 4و 9دو شمارندهٔ آن باشند. حال شش عدد دیگر پیدا کنید که شمارنده های عدد مورد نظر باشند.

شمارنده های عدد را در هم ضرب میکنیم و عدد را می یابیم.

4 \times 9=\boxed{36}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
اکتبر 24

جواب سوال ۵ تمرین صفحه ۲۳ ریاضی هشتم

مجموع دو عدد اول 99 است. آن دو عدد را مشخص کنید و توضیح دهید که چگونه آنها را پیدا کردید.

با توجه به فرد بودن عدد 99به سوال پاسخ می دهیم.

در صورتی جمع دو عدد فرد می شود که یکی ازآن ها زوج و دیگری فرد باشد.

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت