نوشته‌های پیوسته با: توازی و تعامد – ریاضی هشتم

2017
اکتبر 29

جواب قسمت ج سوال ۲ تمرین صفحه ۳۷ ریاضی هشتم

مانند نمونه با تشکیل معادله، مقدار xرا پیدا کنید.

با توجه به خاصیت خطوط موازی زاویه های مساوی را پیدا می کنیم.

همان طور که در شکل مشاهده می کنید زاویه های زرد رنگ مکمل هم هستند پس حاصل آن ها برابر 180^ \degreeمی شود.

تشکیل معادله {\color{crimson}{\downarrow}}
\boxed{2x+30+130=180}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
اکتبر 29

جواب قسمت ب سوال ۲ تمرین صفحه ۳۷ ریاضی هشتم

مانند نمونه با تشکیل معادله، مقدار xرا پیدا کنید.

با توجه به خاصیت خطوط موازی زاویه های مساوی را پیدا می کنیم.

< ?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>image/svg+xml

تشکیل معادله {\color{crimson}{\downarrow}}
\boxed{2x-25=155}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت