نوشته‌های پیوسته با: زاویه های خارجی – ریاضی هشتم

2017
اکتبر 29

جواب سوال ۳ تمرین صفحه ۴۹ ریاضی هشتم

لاک پشتی روی لبه باغچه ای حرکت می کند. او در هر گوشه می چرخد و روی لبهٔ بعدی قرار می گیرد.

الف) این لاک پشت در هر گوشه به اندازهٔ زاویهٔ داخلی می چرخد یا زاویهٔ خارجی؟

ب) او حرکتش را از نقطهٔ Aشروع کرده است. تا وقتی دوباره به Aروی هم چند درجه می چرخد؟

ج) این لاک پشت برای پیمودن محیط هر یک از باغچه های منتظم زیر با شروع از نقطه مشخص شده چند درجه می چرخد؟

د) در پاسخ قسمت قبل، چه الگویی را مشاهده می کنید؟ توضیح دهید.

با توجه به شکل پاسخ قسمت الف را می نویسیم.

همان طور که در شکل هم نشان داده شده به اندازه زاویه خارجیمی چرخد.

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
اکتبر 29

جواب قسمت ب سوال ۲ تمرین صفحه ۴۹ ریاضی هشتم

هر یک از طرح های زیر با استفاده از سه نوع کاشی منتظم طراحی شده است. با محاسبهٔ زاویه های داخلی هر کاشی منتظم، نشان دهید زاویهٔ مشخص شده در هر شکل 360درجه است.

مجموع زاویه های داخلی هر چند ضلعی منتظم را به صورت جداگانه حساب می کنیم.

محاسبه اندازه هر زاویه سه ضلعی :

محاسبه مجموع زاویه های سه ضلعی
\xRightarrow{n=3}\underbrace{(3-2)}_{1}\times 180 \degree=180 \degree محاسبه اندازه یک زاویه {\color{crimson}{\downarrow}}
180 \degree \div 3=\boxed{60 \degree}

محاسبه اندازه هر زاویه چهار ضلعی :

محاسبه مجموع زاویه های چهار ضلعی
\xRightarrow{n=4}\underbrace{(4-2)}_{2}\times 180 \degree=360 \degree محاسبه اندازه یک زاویه {\color{crimson}{\downarrow}}
360 \degree \div 4=\boxed{90 \degree}

محاسبه اندازه هر زاویه شش ضلعی :

محاسبه مجموع زاویه های شش ضلعی
\xRightarrow{n=6}\underbrace{(6-2)}_{4}\times 180 \degree=720 \degree محاسبه اندازه یک زاویه {\color{crimson}{\downarrow}}
720 \degree \div 6=\boxed{120 \degree}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
اکتبر 29

جواب قسمت الف سوال ۲ تمرین صفحه ۴۹ ریاضی هشتم

هر یک از طرح های زیر با استفاده از سه نوع کاشی منتظم طراحی شده است. با محاسبهٔ زاویه های داخلی هر کاشی منتظم، نشان دهید زاویهٔ مشخص شده در هر شکل 360درجه است.

مجموع زاویه های داخلی هر چند ضلعی منتظم را به صورت جداگانه حساب می کنیم.

محاسبه اندازه هر زاویه چهار ضلعی :

محاسبه مجموع زاویه های چهار ضلعی
\xRightarrow{n=4}\underbrace{(4-2)}_{2}\times 180 \degree=360 \degree محاسبه اندازه یک زاویه {\color{crimson}{\downarrow}}
360 \degree \div 4=\boxed{90 \degree}

محاسبه اندازه هر زاویه شش ضلعی :

محاسبه مجموع زاویه های شش ضلعی
\xRightarrow{n=6}\underbrace{(6-2)}_{4}\times 180 \degree=720 \degree محاسبه اندازه یک زاویه {\color{crimson}{\downarrow}}
720 \degree \div 6=\boxed{120 \degree}

محاسبه اندازه هر زاویه دوازده ضلعی :

محاسبه مجموع زاویه های دوازده ضلعی
\xRightarrow{n=12}\underbrace{(12-2)}_{10}\times 180 \degree=1800 \degree محاسبه اندازه یک زاویه {\color{crimson}{\downarrow}}
1800 \degree \div 12=\boxed{150 \degree}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت