نوشته‌های پیوسته با: زاویه های داخلی – ریاضی هشتم

2017
اکتبر 29

جواب سوال ۵ تمرین صفحه ۴۵ ریاضی هشتم

مجموع زاویه های داخلی هر شکل را به دست آورید و با هم مقایسه کنید.

مجموع زاویه های شکل الف را حساب می کنیم.

\boxed{(n-2) \times 180 \degree}

\xRightarrow{n=4}\underbrace{(4-2)}_{2}\times 180 \degree=\boxed{360 \degree}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
اکتبر 29

جواب سوال ۴ تمرین صفحه ۴۵ ریاضی هشتم

به کاشی کاری زیر توجه کنید. این کاشی کاری با سه نوع کاشی مختلف انجام شده است. شکل سمت راست، قسمتی از این طرح را به صورت بزرگ تر نمایش داده است. اندازهٔ زاویه های مشخص شده را به دست آورید. شکل سمت راست مربع است و کاشی ها متساوی الساقین هستند….

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
اکتبر 29

جواب قسمت ب سوال ۲ تمرین صفحه ۴۵ ریاضی هشتم

در کاشی کاری روبه رو تنها یک نوع کاشی به کار رفته است.

اندازهٔ هریک از زاویه های آن چقدر است؟

ابتدا اندازه زاویه داخلی کاشی که یک شش ضلع می باشد را حساب می کنیم.

مجموع تمام زاویه های شش ضلعی را حساب می کنیم.

\boxed{(n-2) \times 180 \degree}

\xRightarrow{n=6}\underbrace{(6-2)}_{4}\times 180 \degree=\boxed{720 \degree}

اندازه زاویه داخلی شش ضلعی =720 \degree \div 6=\boxed{120 \degree}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
اکتبر 29

جواب سوال ۱ تمرین صفحه ۴۵ ریاضی هشتم

اندازهٔ هر یک از زاویه های یک بیست ضلعی منتظم را پیدا کنید.

ابتدا مجموع زاویه های داخلی 20ضلعی را حساب می کنیم.

\boxed{(n-2) \times 180 \degree}

\xRightarrow{n=20}\underbrace{(20-2)}_{18}\times 180 \degree=3240 \degree

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت