نوشته‌های پیوسته با: مرور فصل ٣ – ریاضی هشتم

2017
اکتبر 29

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۵۰ ریاضی هشتم

اندازهٔ زاویه های داخلی و خارجی یک هشت ضلعی منتظم را پیدا کنید.

ابتدا اندازه ی زاویه خارجی را به دست می آوریم.

می دانیم مجموع زاویه های خارجی هر چند ضلعی برابر 360 \degree است . با دانستن این موضوع مجموع هر زاویه خارجی هشت ضلعی برابر خواهد بود با :

اندازه زاویه خارجی هشت ضلعی
360 \degree \div 8=\boxed{45 \degree}

2017
اکتبر 29

جواب سوال ۱ تمرین صفحه ۵۰ ریاضی هشتم

هر خانهٔ جدول زیر را با علامت \timesیا \checkmarkکامل کنید.

ضلع های روبرو برابر ضلع های روبه رو موازی زاویه های روبه رو برابر قطرها منصّف قطرها برابر
متوازی الاضلاع
مستطیل
لوزی
مربع

بررسی برابری ضلع های روبرو :

ضلع های روبرو برابر
متوازی الاضلاع {\color{green}{\checkmark}}
مستطیل {\color{green}{\checkmark}}
لوزی {\color{green}{\checkmark}}
مربع {\color{green}{\checkmark}}