نوشته‌های پیوسته با: چند ضلعی ها و تقارن – ریاضی هشتم

2017
اکتبر 29

جواب قسمت ط سوال ۱ تمرین صفحه ۳۳ ریاضی هشتم

در هر شکل، بررسی کنید که نقطهٔ مشخص شده، مرکز تقارن شکل هست یا نه.

یک نقطه روی شکل انتخاب می کنیم و به اندازه ی خودش ادامه می دهیم.

همان طور که در شکل مشاهده می کنید . خطی را که ادامه دادیم بر روی شکل قرار نگرفت پس نقطه ی مشخص شده مرکز تقارن نیست.

ط \boxed{\times}

اگر چه که این شکل دارای تقارن مرکزی نیست ولی دارای تقارن چرخشی هست.

2017
اکتبر 29

جواب قسمت ح سوال ۱ تمرین صفحه ۳۳ ریاضی هشتم

در هر شکل، بررسی کنید که نقطهٔ مشخص شده، مرکز تقارن شکل هست یا نه.

یک نقطه روی شکل انتخاب می کنیم و به اندازه ی خودش ادامه می دهیم.

همان طور که در شکل مشاهده می کنید . خطی را که ادامه دادیم بر روی شکل قرار گرفت پس نقطه ی مشخص شده مرکز تقارن می باشد.

ح \boxed{{\color{green}{\checkmark}}}

2017
اکتبر 29

جواب قسمت ز سوال ۱ تمرین صفحه ۳۳ ریاضی هشتم

در هر شکل، بررسی کنید که نقطهٔ مشخص شده، مرکز تقارن شکل هست یا نه.

یک نقطه روی شکل انتخاب می کنیم و به اندازه ی خودش ادامه می دهیم.

همان طور که در شکل مشاهده می کنید . خطی را که ادامه دادیم بر روی شکل قرار نگرفت پس نقطه ی مشخص شده مرکز تقارن نیست.

ز \boxed{\times}

2017
اکتبر 29

جواب قسمت و سوال ۱ تمرین صفحه ۳۳ ریاضی هشتم

در هر شکل، بررسی کنید که نقطهٔ مشخص شده، مرکز تقارن شکل هست یا نه.

یک نقطه روی شکل انتخاب می کنیم و به اندازه ی خودش ادامه می دهیم.

همان طور که در شکل مشاهده می کنید . خطی را که ادامه دادیم بر روی شکل قرار گرفت پس نقطه ی مشخص شده مرکز تقارن می باشد.

و \boxed{{\color{green}{\checkmark}}}

2017
اکتبر 29

جواب قسمت ه سوال ۱ تمرین صفحه ۳۳ ریاضی هشتم

در هر شکل، بررسی کنید که نقطهٔ مشخص شده، مرکز تقارن شکل هست یا نه.

یک نقطه روی شکل انتخاب می کنیم و به اندازه ی خودش ادامه می دهیم.

همان طور که در شکل مشاهده می کنید . خطی را که ادامه دادیم بر روی شکل قرار گرفت پس نقطه ی مشخص شده مرکز تقارن می باشد.

ه \boxed{{\color{green}{\checkmark}}}

2017
اکتبر 29

جواب قسمت د سوال ۱ تمرین صفحه ۳۳ ریاضی هشتم

در هر شکل، بررسی کنید که نقطهٔ مشخص شده، مرکز تقارن شکل هست یا نه.

یک نقطه روی شکل انتخاب می کنیم و به اندازه ی خودش ادامه می دهیم.

همان طور که در شکل مشاهده می کنید . خطی را که ادامه دادیم بر روی شکل قرار گرفت پس نقطه ی مشخص شده مرکز تقارن می باشد.

د \boxed{{\color{green}{\checkmark}}}

2017
اکتبر 29

جواب قسمت ج سوال ۱ تمرین صفحه ۳۳ ریاضی هشتم

در هر شکل، بررسی کنید که نقطهٔ مشخص شده، مرکز تقارن شکل هست یا نه.

یک نقطه روی شکل انتخاب می کنیم و به اندازه ی خودش ادامه می دهیم.

همان طور که در شکل مشاهده می کنید . خطی را که ادامه دادیم بر روی شکل قرار گرفت پس نقطه ی مشخص شده مرکز تقارن می باشد.

ج \boxed{{\color{green}{\checkmark}}}

2017
اکتبر 29

جواب قسمت ب سوال ۱ تمرین صفحه ۳۳ ریاضی هشتم

در هر شکل، بررسی کنید که نقطهٔ مشخص شده، مرکز تقارن شکل هست یا نه.

یک نقطه روی شکل انتخاب می کنیم و به اندازه ی خودش ادامه می دهیم.

همان طور که در شکل مشاهده می کنید . خطی را که ادامه دادیم بر روی شکل قرار گرفت پس نقطه ی مشخص شده مرکز تقارن می باشد.

ب \boxed{{\color{green}{\checkmark}}}

2017
اکتبر 29

جواب قسمت الف سوال ۱ تمرین صفحه ۳۳ ریاضی هشتم

در هر شکل، بررسی کنید که نقطهٔ مشخص شده، مرکز تقارن شکل هست یا نه.

یک نقطه روی شکل انتخاب می کنیم و به اندازه ی خودش ادامه می دهیم.

همان طور که در شکل مشاهده می کنید . خطی را که ادامه دادیم بر روی شکل قرار نگرفت پس نقطه ی مشخص شده مرکز تقارن نیست.

الف \boxed{\times}