نوشته‌های پیوسته با: چهارضلعی ها – ریاضی هشتم

2017
اکتبر 29

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۴۱ ریاضی هشتم

روی کاغذ، لوزی دلخواهی بکشید و دور آن را ببرید.

این لوزی کاغذی را روی دو خط تقارنش تا کنید. به کمک شکل به دست آمده چه نتایجی در مورد قطرهای لوزی به دست می آید.

مانند شکل زیر لوزی را بر روی قطرهای آن تا می کنیم.

1) با تا کردن بر روی قطر بزرگ خواهیم داشت:

\hat{1}=\hat{2}
\hat{3}=\hat{4}

2)با تا کردن بر روی قطر کوچک خواهیم داشت:

\hat{1}=\hat{3}
\hat{2}=\hat{4}

با توجه به نتایج حاصله از عبارت های 1,2خواهیم داشت :

<span class='math-in'>[latex]\boxed{\hat{1}=\hat{2}=\hat{3}=\hat{4}}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت