نوشته‌های پیوسته با: تجزیه عبارت های جبری – ریاضی هشتم

2017
نوامبر 10

جواب سوال ۷ تمرین صفحه ۶۳ ریاضی هشتم

اگر دو پرانتز زیر را در هم ضرب کنیم،چند جمله خواهیم داشت؟ چرا؟

(a+b+c)(z+y+x)

با توجه به تعداد جملات هر پرانتز ، تعداد جملات حاصل ضرب دو پرانتز را حساب می کنیم.

تعداد جملات هر پرانتز 3می باشد . پس :

3 \times 3=\boxed{9}

پس حاصل ضرب دو پرانتز دارای 9جمله خواهد بود.

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
نوامبر 10

جواب قسمت د سوال ۴ تمرین صفحه ۶۳ ریاضی هشتم

عبارت های جبری زیر را ساده کنید.

a^2+b^2-(a-b)^2

عبارت (a-b)^2را از حالت توان دار خارج می کنیم، و حاصل آن را به دست می آوریم.

(a-b)^2= \boxed{(a-b)(a-b)}

تمام عبارت های پرانتز عبارت اول را در پرانتز دوم تأثیر می دهیم.

\Longrightarrow({\color{blue}{a}}{\color{green}{-b}})(a-b)= ضرب عبارت ها {\color{crimson}{\downarrow}}
{\color{blue}{a^2}}\underbrace{{\color{blue}{-ab}}{\color{green}{-ba}}}_{-2ab}{\color{green}{+b^2}}بازنویسی {\color{crimson}{\downarrow}}
\boxed{a^2-2ab+b^2}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت