نوشته‌های پیوسته با: معادله – ریاضی هشتم

2017
نوامبر 10

جواب سوال ۸ تمرین صفحه ۶۷ ریاضی هشتم

در درس علوم یاد گرفتید که کار انجام شده با مقدار نیرو در اندازهٔ جابه جایی برابر است. این رابطه را با تساوی نشان می دهیم. اگر کار انجام شده و مقدار نیرو باشد، مقدار جابه جایی را حساب کنید….

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
نوامبر 10

جواب سوال ۷ تمرین صفحه ۶۷ ریاضی هشتم

پدری 45سال دارد. دو فرزند او 9و 14ساله اند. پس از چند سال سن پدر با مجموع سن فرزندانش برابر می شود؟

با توجه به صورت سوال معادله را تشکیل می دهیم.

چند سال \rightarrow x
سن فرزند 9 ساله بعد از چند سال \rightarrow 9+x
سن فرزند 14 ساله بعد از چند سال \rightarrow 14+x
سن پدر بعد از چند سال \rightarrow 45+x

با توجه به عبارت های بالای خواهیم داشت :

45+x ={\color{blue}{9+x}}+{\color{green}{14+x}}ساده کردن {\color{crimson}{\downarrow}}
\boxed{45+x=23+2x}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
نوامبر 10

جواب سوال ۶ تمرین صفحه ۶۷ ریاضی هشتم

اگر مربع عددی به آن عدد اضافه شود، عدد حاصل، 42خواهد بود. کدام یک از اندازه های زیر می تواند مقدار آن عدد باشد؟

الف)42 ب)14 ج)-6 د)-7 هـ)-5

با توجه به صورت سوال معادله را تشکیل می دهیم.

عدد \rightarrow x
مربع عدد \rightarrow x^2
حاصل \rightarrow =42

با توجه به عبارت های بالای خواهیم داشت :

\boxed{x+x^2=42}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
نوامبر 10

جواب سوال ۵ تمرین صفحه ۶۷ ریاضی هشتم

از پنج برابر عددی 3تا کم کردیم، عدد 17به دست آمد. آن عدد چند است؟

با توجه به صورت سوال معادله را تشکیل می دهیم.

پنج برابر عددی \rightarrow 5x
سه تا کم کردیم \rightarrow -3
حاصل \rightarrow =17

با توجه به عبارت های بالای خواهیم داشت :

\boxed{5x-3=17}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
نوامبر 10

جواب سوال ۴ تمرین صفحه ۶۷ ریاضی هشتم

حاصل جمع سه عدد متوالیِ طبیعی 27شده است. کوچک ترین این عددها را پیدا کنید.

با توجه به صورت سوال معادله را تشکیل می دهیم.

عدد اول \rightarrow x
عدد دوم \rightarrow x+1
عدد سوم \rightarrow x+2
حاصل جمع \rightarrow =27

با توجه به عبارت های بالای خواهیم داشت :

x+{\color{blue}{x+1}}+{\color{green}{x+2}}=27 ساده کردن {\color{crimson}{\downarrow}}
\boxed{3x+3=27}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
نوامبر 10

جواب سوال ۳ تمرین صفحه ۶۷ ریاضی هشتم

هفت برابر عددی به اضافهٔ 4مساویِ 58است. آن عدد چند است؟

با توجه به صورت سوال معادله را تشکیل می دهیم.

هفت برابر عددی \rightarrow 7x
4 به اضافهٔ \rightarrow+4
مساویِ 58 \rightarrow =58

با توجه به عبارت های بالای خواهیم داشت :

\boxed{7x+4=58}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
نوامبر 10

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۶۷ ریاضی هشتم

عرض مستطیلی 5سانتی متر و محیط آن 24سانتی متر است. طول این مستطیل چقدر است ؟

ابتدا یک شکل برای سوال رسم می کنیم و سپس معادله ی مربوطه را تشکیل می دهیم.

با توجه به شکل محیط برابر خواهد بود با :

5+x+5+x=24 ساده کردن {\color{crimson}{\downarrow}}
\boxed{2x+10=24}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
نوامبر 10

جواب قسمت و سوال ۱ تمرین صفحه ۶۷ ریاضی هشتم

معادله های زیر را حل کنید.

\frac{1}{2}- \frac{2x-1}{4}= \frac{3}{4}

قبل از حل معادله با گرفتن مخرج مشترک ،مخرج آن را از بین می بریم.

مخرج مشترک 2,4عدد 4می باشد. پس طرفین معادله را در 4ضرب می کنیم.

\begin{aligned}\frac{1}{2}- \frac{2x-1}{4}&\underset{\times 4 \downarrow}{=}\frac{3}{4}\cr{\color{blue}{\overset{2}{\cancel{4}}\times}}\frac{1}{\underset{1}{\cancel{2}}}{\color{blue}{\cancel{+4}}}(- \frac{2x-1}{\cancel{4}}) &={\color{blue}{\cancel{4}\times}}\frac{3}{\cancel{4}}\cr 2 \underbrace{-(2x-1)}_{-2x+1}&= 3 \cr 2-2x+1&=3 \end{aligned}ساده کردن {\color{crimson}{\downarrow}}
\boxed{-2x+3=3}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت