نوشته‌های پیوسته با: معادله – ریاضی هشتم

2017
نوامبر 10

جواب قسمت ه سوال ۱ تمرین صفحه ۶۷ ریاضی هشتم

معادله های زیر را حل کنید.

1 - \frac{x+1}{2}= \frac{1}{3}

قبل از حل معادله با گرفتن مخرج مشترک ،مخرج آن را از بین می بریم.

مخرج مشترک 2,3عدد 6می باشد. پس طرفین معادله را در 6ضرب می کنیم.

\begin{aligned}1 - \frac{x+1}{2}&\underset{\times 6 \downarrow}{=}\frac{1}{3}\cr \underbrace{{\color{blue}{6 \times}}1}_{6}{\color{blue}{+\overset{3}{\cancel{6}}\times}}(- \frac{x+1}{\underset{1}{\cancel{2}}}) &= \underbrace{{\color{blue}{\overset{2}{\cancel{6}}\times}}\frac{1}{\underset{1}{\cancel{3}}}}_{2}\cr 6 \underbrace{+3(-x+1)}_{-3x-3}&=2 \cr 6-3x-3&=2 \end{aligned}ساده کردن {\color{crimson}{\downarrow}}
\boxed{-3x+3=2}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت