نوشته‌های پیوسته با: پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری – ریاضی هشتم

2017
نوامبر 10

جواب سوال ۷ تمرین صفحه ۵۹ ریاضی هشتم

در درس علوم یاد می گیرید که انرژی پتانسیل ذخیره شده در هر جسم از رابطهٔ ، به دست می آید که در آن ، انرژی پتانسیل ، جرم جسم شتاب زمین و ارتفاع جسم است. درصورتی که جسمی به جرم کیلوگرم تا ارتفاع متر بالا برود، مقدار انرژی پتانسیل آن را پیدا کنید.(شتاب زمین…

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
نوامبر 10

جواب سوال ۶ تمرین صفحه ۵۹ ریاضی هشتم

یک زمین والیبالِ مستطیل شکل ، دارای xمتر عرض و 2xمتر طول است. مساحت این زمین را به صورت جبری نشان دهید. اگر عرض این زمین 9متر باشد، مساحت آن چند متر مربع است؟

مساحت زمین والیبال را با عبارت جبری نشان می دهیم.

S=x \times 2x=\boxed{2x^2}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
نوامبر 10

جواب سوال ۳ تمرین صفحه ۵۹ ریاضی هشتم

قاعده های ذوزنقه ای 4و 7سانتی متر و ارتفاع آن 2سانتی متر است. مساحت این ذوزنقه را پس از نوشتن رابطهٔ جبری مساحت ذوزنقه حساب کنید.

رابطه محاسبه مساحت ذوزنقه را به صورت جبری می نویسیم.

\div 2ارتفاع \times حاصل جمع دو قاعده =مساحت ذوزنقه

به صورت جبری {\color{crimson}{\downarrow}}
S=\boxed{\frac{(a+b) \times h}{2}}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
نوامبر 10

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۵۹ ریاضی هشتم

مساحت قاعدهٔ منشوری 20و ارتفاع آن 4است. حجم این منشور را با نوشتن رابطهٔ جبری حجم منشورها به دست آورید.

رابطه محاسبه حجم منشور را به صورت جبری می نویسیم.

ارتفاع \times مساحت قاعده = حجم منشور

به صورت جبری {\color{crimson}{\downarrow}}
\boxed{V=S \times h}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
نوامبر 10

جواب سوال ۱ تمرین صفحه ۵۹ ریاضی هشتم

مساحت کل مکعب مستطیل روبه رو را به صورت جبری بنویسید.

اگر a=2و b=6و c=3باشند، مساحت کل چقدر می شود؟

مساحت کل مکعب مستطیل روبه رو را به صورت جبری می نویسیم.

مساحت تمام وجه های مکعب را حساب می کنیم.

وجه روبرو و پشت =ab+ab=\boxed{2ab}
وجه راست و چپ =ac+ac=\boxed{2ac}
وجه بالا و پایین =bc+bc=\boxed{2bc}

پس مساحت کل مکعب برابر است با :

S=\boxed{2ab+2ac+2bc}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت