نوشته‌های پیوسته با: جمع بردارها – ریاضی هشتم

2017
نوامبر 30

جواب قسمت ج سوال ۲ تمرین صفحه ۷۳ ریاضی هشتم

در هر شکل یکی از بردارها، حاصل جمع بردارهای دیگر است. برای هر شکل، یک جمع برداری و یک جمع مختصاتی بنویسید.

با مشخص کردن بردار حاصل جمع به سوال پاسخ می دهیم.

حاصل جمع برداری :

\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}= \overrightarrow{AD}

حاصل جمع مختصاتی :

\begin{bmatrix}{+2}\cr{+5}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}{+5}\cr{-2}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}{-2}\cr{-4}\end{bmatrix}= \begin{bmatrix}{5}\cr{-1}\end{bmatrix}

2017
نوامبر 30

جواب قسمت ب سوال ۲ تمرین صفحه ۷۳ ریاضی هشتم

در هر شکل یکی از بردارها، حاصل جمع بردارهای دیگر است. برای هر شکل، یک جمع برداری و یک جمع مختصاتی بنویسید.

با مشخص کردن بردار حاصل جمع به سوال پاسخ می دهیم.

حاصل جمع برداری :

\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AB}= \overrightarrow{CB}

حاصل جمع مختصاتی :

\begin{bmatrix}{+5}\cr{0}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}{-5}\cr{+3}\end{bmatrix}= \begin{bmatrix}{0}\cr{+3}\end{bmatrix}

2017
نوامبر 30

جواب قسمت الف سوال ۲ تمرین صفحه ۷۳ ریاضی هشتم

در هر شکل یکی از بردارها، حاصل جمع بردارهای دیگر است. برای هر شکل، یک جمع برداری و یک جمع مختصاتی بنویسید.

با مشخص کردن بردار حاصل جمع به سوال پاسخ می دهیم.

حاصل جمع برداری :

\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}= \overrightarrow{AC}

حاصل جمع مختصاتی :

\begin{bmatrix}{+3}\cr{-3}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}{+2}\cr{+5}\end{bmatrix}= \begin{bmatrix}{+5}\cr{+2}\end{bmatrix}

2017
نوامبر 30

جواب سوال ۱ تمرین صفحه ۷۳ ریاضی هشتم

دو نفر در کنار رودخانه با دو طناب، قایقی را در خلاف جهت آب می کشند.

الف) قایق به کدام سمت حرکت می کند؟
ب) اگر نیروی aبیشتر باشد، قایق به کدام طرف متمایل می شود؟

مشخص می کنیم که قایق به کدام سمت حرکت می کند.

جهت حرکت قایق با بردار مشخص شده است.