نوشته‌های پیوسته با: ضرب عدد در بردار – ریاضی هشتم

۱۳۹۶
آذر ۹

جواب قسمت ج سوال ۵ تمرین صفحه ۷۶ ریاضی هشتم

با توجه به بردارهای aو b، مختصات بردار cرا به دست آورید.

\overrightarrow{a}=\begin{bmatrix}{1}\cr{0}\end{bmatrix},\overrightarrow{b}=\begin{bmatrix}{0}\cr{1}\end{bmatrix}

\overrightarrow{c}=-3\overrightarrow{a}+4 \overrightarrow{b}

با جای گذاری مختصات بردارهای aو bدر رابطه ی بردار cخواهیم داشت:

\boxed{\overrightarrow{c}=-3{\color{green}{\overrightarrow{a}}}+4{\color{blue}{\overrightarrow{b}}}}

\Longrightarrow \overrightarrow{c}=-3{\color{green}{\begin{bmatrix}{1}\cr{0}\end{bmatrix}}}+4{\color{blue}{\begin{bmatrix}{0}\cr{1}\end{bmatrix}}}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
۱۳۹۶
آذر ۹

جواب قسمت ب سوال ۵ تمرین صفحه ۷۶ ریاضی هشتم

با توجه به بردارهای aو b، مختصات بردار cرا به دست آورید.

\overrightarrow{a}=\begin{bmatrix}{1}\cr{0}\end{bmatrix},\overrightarrow{b}=\begin{bmatrix}{0}\cr{1}\end{bmatrix}

\overrightarrow{c}=2\overrightarrow{a}+3 \overrightarrow{b}

با جای گذاری مختصات بردارهای aو bدر رابطه ی بردار cخواهیم داشت:

\boxed{\overrightarrow{c}=2{\color{green}{\overrightarrow{a}}}+3{\color{blue}{\overrightarrow{b}}}}

\Longrightarrow \overrightarrow{c}=2{\color{green}{\begin{bmatrix}{1}\cr{0}\end{bmatrix}}}+3{\color{blue}{\begin{bmatrix}{0}\cr{1}\end{bmatrix}}}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
۱۳۹۶
آذر ۹

جواب قسمت الف سوال ۵ تمرین صفحه ۷۶ ریاضی هشتم

با توجه به بردارهای aو b، مختصات بردار cرا به دست آورید.

\overrightarrow{a}=\begin{bmatrix}{2}\cr{1}\end{bmatrix},\overrightarrow{b}=\begin{bmatrix}{-2}\cr{3}\end{bmatrix}

\overrightarrow{c}=\overrightarrow{a}-2 \overrightarrow{b}

با جای گذاری مختصات بردارهای aو bدر رابطه ی بردار cخواهیم داشت:

\boxed{\overrightarrow{c}={\color{green}{\overrightarrow{a}}}-2{\color{blue}{\overrightarrow{b}}}}

\Longrightarrow \overrightarrow{c}={\color{green}{\begin{bmatrix}{2}\cr{1}\end{bmatrix}}}-2{\color{blue}{\begin{bmatrix}{-2}\cr{3}\end{bmatrix}}}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
۱۳۹۶
آذر ۹

جواب سوال ۴ تمرین صفحه ۷۶ ریاضی هشتم

در شکل روبه رو، نیروی وزن جعبه، که روی سطح شیب داری قرار گرفته، نشان داده شده است. این بردار را روی دو امتداد رسم شده تجزیه کنید….

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت