نوشته‌های پیوسته با: مرور فصل 5 – ریاضی هشتم

2017
نوامبر 30

جواب سوال ۳ تمرین صفحه ۸۲ ریاضی هشتم

با توجه به شکل، مختصات بردار cرا پیدا کنید.

\overrightarrow{c}=2 \overrightarrow{a}- \overrightarrow{b}

بردار حاصل را رسم می کنیم.

با توجه به بردار حاصل جمع(بردار زرد رنگ) مختصات بردار \overrightarrow{c}=\begin{bmatrix}{5}\cr{-2}\end{bmatrix}خواهد بود.

2017
نوامبر 30

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۸۲ ریاضی هشتم

اگر \overrightarrow{a}=\overrightarrow{\imath}- \overrightarrow{\jmath}و \overrightarrow{b}=\begin{bmatrix}{2}\cr{5}\end{bmatrix}باشد، مختصات بردار xرا پیدا کنید.

2 \overrightarrow{a}- \overrightarrow{b}=3 \overrightarrow{x}

مختصات بردارهای \overrightarrow{a},\overrightarrow{b}را در معادله جایگذاری می کنیم.

مختصات بردار \overrightarrow{a}را می نویسیم.

\overrightarrow{a}= \overrightarrow{\imath}- \overrightarrow{\jmath}= \boxed{\begin{bmatrix}{1}\cr{-1}\end{bmatrix}}

جایگذاری را انجام می دهیم.

2 \begin{bmatrix}{1}\cr{-1}\end{bmatrix}- \begin{bmatrix}{2}\cr{5}\end{bmatrix}=3 \overrightarrow{x}ساده کردن {\color{crimson}{\downarrow}}
\boxed{\begin{bmatrix}{2}\cr{-2}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}{-2}\cr{-5}\end{bmatrix}=3 \overrightarrow{x}}