نوشته‌های پیوسته با: شکل های هم نهشت – ریاضی هشتم

2018
ژانویه 5

جواب قسمت الف سوال ۳ تمرین صفحه ۹۱ ریاضی هشتم

زاویه های مجهول را بیابید.

مثلث HIGحاصل دَوَران 90درجهٔ EFGحول نقطهٔ Gاست.

با توجه به دوران 90درجه زاویه هایی را که با هم مساوی هستند مشخص می کنیم.

با توجه به شکل بالا اندازه زاویه yبرابر خواهد بود با :

\boxed{\widehat{y}= 40^ \degree}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
ژانویه 5

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۹۱ ریاضی هشتم

سازه های مثلثی که در این پل به کار رفته اند، توانایی تحمل نیروهای کششی و فشاری زیادی را دارند و مانع خمیدگی پل می شوند.می دانیم الف) کدام زاویهٔ مثلث روبه روی ضلع است؟ ب) کدام زاویهٔ مثلث روبه روی ضلع است؟ ج) مثلث را بر مثلث منطبق می کنیم. کدام زاویهٔ این مثلث…

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
ژانویه 5

جواب سوال ۱ تمرین صفحه ۹۱ ریاضی هشتم

در شکل رو به رو زاویه های مساوی را با رنگ های یکسان مشخص کرده ایم. کدام مثلث ها با مثلث الف هم نهشت اند؟

مانند نمونه مشخص کنید که با چه تبدیل یا تبدیل هایی می توان مثلث الف را بر مثلث های هم نهشت با آن منطبق کرد. چهار مورد دیگر بنویسید. پاسخ هایتان را با پاسخ های دوستانتان مقایسه کنید.

مثلث های هم نهشت با مثلث الف را مشخص می کنیم.

مثلث های ب ،ی،ک،ر،ح،ه،و،د با مثلث الف هم نهشت هستند.

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت