نوشته‌های پیوسته با: مثلث های هم نهشت – ریاضی هشتم

۱۳۹۶
دی ۱۵

جواب سوال ۳ تمرین صفحه ۹۵ ریاضی هشتم

از شکل زیر کدام یک از موارد زیر را می توان نتیجه گرفت؟

اگر دو زاویه و یک ضلع غیِر بین از یک مثلث با دو زاویه و یک ضلع غیربین از مثلثی دیگر برابر باشند،

الف) دو مثلث با یکدیگر هم نهشت اند.

ب) ممکن است دو مثلث هم نهشت نباشند.

گزینه ی صحیح را انتخاب می کنیم.

گزینه ی(ب) صحیح می باشد.

۱۳۹۶
دی ۱۵

جواب قسمت ج سوال ۲ تمرین صفحه ۹۵ ریاضی هشتم

در هر شکل، مساوی بودن برخی از اجزای دو مثلث را می توان از روابط میان پاره خط ها، زاویه ها، تعریف دایره یا چهارضلعی های خاص نتیجه گرفت. اجزای مساوی را پیدا، و با علامت گذاری مناسب مشخص کنید؛ سپس، حالت هم نهشتی دو مثلث را بنویسید.

دو قطر یکدیگر را در مرکز مشترک دو دایره قطع کرده اند.

اجزای مساوی را مشخص و حالت هم نهشتی دو مثلث را می نویسیم.

دو مثلث با حالت دو ضلع و زاویه بین(ض ز ض) با هم برابر می باشد.

۱۳۹۶
دی ۱۵

جواب قسمت ب سوال ۲ تمرین صفحه ۹۵ ریاضی هشتم

در هر شکل، مساوی بودن برخی از اجزای دو مثلث را می توان از روابط میان پاره خط ها، زاویه ها، تعریف دایره یا چهارضلعی های خاص نتیجه گرفت. اجزای مساوی را پیدا، و با علامت گذاری مناسب مشخص کنید؛ سپس، حالت هم نهشتی دو مثلث را بنویسید.

قطر متوازی الاضلاع رسم شده است.

اجزای مساوی را مشخص و حالت هم نهشتی دو مثلث را می نویسیم.

با توجه به شکل یکی از حالت هایی که دو مثلث با هم مساوی ند . حالت سه ضلع(ض ض ض) می باشد.

۱۳۹۶
دی ۱۵

جواب قسمت الف سوال ۲ تمرین صفحه ۹۵ ریاضی هشتم

در هر شکل، مساوی بودن برخی از اجزای دو مثلث را می توان از روابط میان پاره خط ها، زاویه ها، تعریف دایره یا چهارضلعی های خاص نتیجه گرفت. اجزای مساوی را پیدا، و با علامت گذاری مناسب مشخص کنید؛ سپس، حالت هم نهشتی دو مثلث را بنویسید.

هر دو مثلث متساوی الاضلاع اند.

اجزای مساوی را مشخص و حالت هم نهشتی دو مثلث را می نویسیم.

دو مثلث به حالت سه ضلع(ض ض ض) با هم مساویند.

۱۳۹۶
دی ۱۵

جواب قسمت ج سوال ۱ تمرین صفحه ۹۵ ریاضی هشتم

در هر قسمت، بعضی از ضلع ها و زاویه های مساوی مشخص شده اند. مواردی را که اطلاعات داده شده برای تشخیص هم نهشتیِ دو مثلث کافی است، پیدا کنید و حالت هم نهشتی را بنویسید.

حالت هم نهشتی دو مثلث را مشخص می کنیم.

اطلاعات داده شده کافی نیست.

۱۳۹۶
دی ۱۵

جواب قسمت ب سوال ۱ تمرین صفحه ۹۵ ریاضی هشتم

در هر قسمت، بعضی از ضلع ها و زاویه های مساوی مشخص شده اند. مواردی را که اطلاعات داده شده برای تشخیص هم نهشتیِ دو مثلث کافی است، پیدا کنید و حالت هم نهشتی را بنویسید.

حالت هم نهشتی دو مثلث را مشخص می کنیم.

حالت دو زاویه و ضلع بین(ز ض ز)

۱۳۹۶
دی ۱۵

جواب قسمت الف سوال ۱ تمرین صفحه ۹۵ ریاضی هشتم

در هر قسمت، بعضی از ضلع ها و زاویه های مساوی مشخص شده اند. مواردی را که اطلاعات داده شده برای تشخیص هم نهشتیِ دو مثلث کافی است، پیدا کنید و حالت هم نهشتی را بنویسید.

حالت هم نهشتی دو مثلث را مشخص می کنیم.

حالت دو ضلع و زاویه بین(ض ز ض)