نوشته‌های پیوسته با: مرور فصل 6 – ریاضی هشتم

2018
ژانویه 5

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۱۰۰ ریاضی هشتم

الگوی زیر با مثلث های هم نهشت ساخته می شود.

الف) دو شکل بعدی را رسم کنید.

ب) محیط هر شکل را پیدا کنید.

ج) محیط شکل شمارهٔ 6چقدر می شود؟

د) محیط شکل شمارهٔ 7چقدر می شود؟

دو شکل بعدی را با توجه به شکل های قبلی رسم می کنیم.

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت